Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorอภิวัฒน์ รัตนวราหะ-
dc.contributor.authorมรกต วรชัยรุ่งเรือง-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.coverage.spatialไทย (ภาคกลาง)-
dc.coverage.spatialนนทบุรี-
dc.date.accessioned2012-07-10T13:46:36Z-
dc.date.available2012-07-10T13:46:36Z-
dc.date.issued2553-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20690-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553en
dc.description.abstractวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเข้าถึงชุมชนเดิมภายหลังการมีชุมชนจัดสรรปิดล้อมพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึง (Space syntax) ควบคู่การสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับชี้วัดหาผลกระทบ ข้อมูลรวบรวมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน และการสำรวจภาคสนาม ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลบ้านจัดสรรและชุมชนเดิมในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาโครงข่ายการสัญจรและศักยภาพการเข้าถึงสรุปได้ว่า ชุมชนจัดสรรล้อมรั้วที่ติดกับชุมชนเดิมในพื้นที่ทุกขนาดและระดับราคา รูปแบบการบริหารแบบมีนิติบุคลและสาธารณะ ล้วนส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงชุมชนเดิมในพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับย่านชุมชนเดิมสูญเสียศักยภาพการเข้าถึง ภายหลังการปิดล้อมพื้นที่ของหมู่บ้านจัดสรร ผลการศึกษาส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนจัดสรรมีส่วนทำให้ลำดับศักย์การถ่ายเทการเข้าถึงพื้นที่ด้านในระดับย่านลดลง ทำให้พื้นที่ด้านในมีศักยภาพการเข้าถึงต่ำกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเดิม อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม อย่างไรก็ตามในส่วนของภาพรวมการเข้าถึงทั้งระบบ และการทำความเข้าใจเมืองของประชาชนรวมถึงการฝังตัวของชุมชนในระดับเมือง ชุมชนจัดสรรล้อมรั้วไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเดิมมากนัก ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้สัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์ ที่มาจากการออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งอธิบายเหตุผลด้านความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบแต่ไม่มากนัก มีเพียงบางประเด็น เช่น ด้านการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทาง การบริการสาธารณะที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ และการขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก่อนสร้างหมู่บ้านจัดสรร ที่ทุกชุมชนเดิมประสบปัญหาร่วมกัน จากผลการศึกษาทั้ง 2 วิธีการคือ การวิเคราะห์โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึงควบคู่การสัมภาษณ์เชิงลึก ตรงตามสมมติฐานและสอดคล้องกัน โดยระบุว่าชุมชนเดิมได้รับผลกระทบด้านการเข้าถึงจากชุมชนจัดสรรล้อมรั้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงการทำงานด้านการวางแผน ที่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและการที่ประชาชนไม่ทราบถึงข้อกฎหมาย ในการเรียกร้องสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นผลจากการขาดข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบen
dc.description.abstractalternativeTo analyze the impact of gated communities on existing communities in terms of accessibility in Nonthaburi province. The methodologies used in this research are space syntax and in-depth interviews in order to indicate the impact collecting data by the Department of Public Works and Town and Country Planning, Department of Lands, as well as field surveys. The results of the space syntax analyses indicate that gated communities, regardless of their sizes, house prices, and management types, affect the level of accessibility to existing communities. In several cases, after the gated communities are built, access to existing communities is reduced. This in turn affects the ways of life of the residents in existing communities. Gated communities also hinder the development of efficient road networks. On the other hand, from the questionnaire surveys and in-depth interviews, it is found that most residents of the existing communities feel affected by the nearby gated communities, albeit not in a great degree. All of the six existing communities that we surveyed in detail face similar problems after gated communities are built nearby, including route changes and limited accessibility for public services. One key issue was that there were no public consultations or hearings in the areas before the gated communities were built. This reflects the inadequacy of the current planning process and housing subdivision law, which do not require public consultations or hearings of those who are likely to be affected by new development projects.en
dc.format.extent10745942 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectชุมชนล้อมรั้ว -- ไทย -- นนทบุรี-
dc.subjectบ้านจัดสรร -- ไทย -- นนทบุรี-
dc.subjectการจัดสรรที่ดิน -- ไทย -- นนทบุรี-
dc.subjectGated communities -- Thailand -- Nonthaburi-
dc.titleผลกระทบของชุมชนจัดสรรล้อมรั้วที่มีผลต่อการเข้าถึงชุมชนเดิมในจังหวัดนนทบุรีen
dc.title.alternativeThe impact of gated, subdivided communities on access to existing communities in Nonthaburi Provinceen
dc.typeThesises
dc.degree.nameการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตes
dc.degree.levelปริญญาโทes
dc.degree.disciplineการวางแผนภาคและเมืองes
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.email.advisorApiwat.R@Chula.ac.th-
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
morakot_wo.pdf10.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.