Social Research - Research Reports : [46] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์อเนกพล เกื้อมา; สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; อุ่นเรือน ทองอยู่สุข; นิติ เชื้อสถาปนศิริ; พนัส ชัยรัมย์; สันต์ชัย รัตนะขวัญ; เบ็ญจมาภรณ์ แตนอินทร์
2562สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณีป่าไม้และที่ดินทำกิน ปีที่ 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์; ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ; รัศมี เอกศิริ
2559การศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2)บวร ทรัพย์สิงห์; วิชยา โกมินทร์; วนิดา คชสาร
2558การศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1)บวร ทรัพย์สิงห์; วิชยา โกมินทร์; วนิดา คชสาร
2561สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณีป่าไม้และที่ดินทำกิน ปีที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์; ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ; รัศมี เอกศิริ
2547ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์นฤมล บรรจงจิตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
2554โครงการบทบาทขององค์กรชุมชนในการสร้างความมั่นคง ของเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นฤมล บรรจงจิตร์; พิมพ์อัปสร โพธิ์เกษม
2556การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์; ปิง วิชัยดิษฐ; รัศมี เอกศิริ; ประวิทย์ ทองเปราะ
2556โครงการวิจัย เรื่อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน ด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 2)อเนกพล เกื้อมา; อุ่นเรือน เล็กน้อย; พิชญา สุรพลชัย
2559การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธรศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2559การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 2ศยามล เจริญรัตน์
2558การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1ศยามล เจริญรัตน์; ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ; รัศมี เอกศิริ
2554ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 1) : โครงการวิจัยประโยชน์ เจริญสุข
2554ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; นฤมล อรุโณทัย; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
2526บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตรอมรา พงศาพิชญ์; กิตติ ชมเชย; กฤช เอื้อวงศ์; สมศักดิ์ คณาคำ; ประทีป ปานนิล; นิติ ภวัครพันธุ์; จันทร์ชม จินตยานนท์
2550ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการรับ/ต้านวัฒนธรรมตะวันตกในชุมชน : โครงการวิจัยรัตนา จารุเบญจ; สิริภา สงเคราะห์; ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร; รัศมี เอกศิริ
2554-09โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่1): รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2549การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศแก่นักเรียนและเยาวชนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา จารุเบญจ
2549โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : รายงานฉบับสมบูรนฤมล บรรจงจิตร์
2549โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46