Econ - Research Reports : [42] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยเรื่องกุลลินี มุทธากลิน
2551การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย : รายงานวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; พิรัส ประดิษฐวณิช
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชโยดม สรรพศรี
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นวลน้อย ตรีรัตน์
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชโยดม สรรพศรี
2542โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โสตถิธร มัลลิกะมาส
2525โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์; ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ; ประพันธ์ เศวตนันทน์; ไพศาล เล็กอุทัย; สรชัย พิศาลบุตร; สุชาดา กีระนันทน์; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; อุทุมพร ทองอุไทย
2546การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของการควบคุมบุหรี่ในประเทศไทยอิศรา ศานติศาสน์
2539การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้าอิศรา ศานติศาสน์
2538การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2531, 2533 และ 2535 : รายงานผลการวิจัยอิศรา ศานติศาสน์
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยอิศรา ศานติศาสน์; มณีศรี พันธุลาภ; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; ศิริมา บุนนาค; อาคม ใจเหล็ก; นวลน้อย ตรีรัตน์
2534วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตรณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; ชเนฏฐ ว. ขุมทอง; พรเทพ พัฒธนานุรักษ์; วิทยากร เชียงกูล; วิวัฒนชัย อัตถากร
2544สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ
2542ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2524ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานครนพวรรณ จงวัฒนา; จุฑา มนัสไพบูลย์; ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2522รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรจุฑา มนัสไพบูลย์; นพวรรณ จงวัฒนา; บุษบา คุณาศิรินทร์; แน่งน้อย นะมาตร์; อรพินท์ บุนนาค; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2526ปัจจัยกระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครจุฑา มนัสไพบูลย์
2528ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในข้อตกลงสภาพการจ้าง : รายงานวิจัยจุฑา มนัสไพบูลย์
2529ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนพวรรณ จงวัฒนา; จุฑา มนัสไพบูลย์; ศิริวรรณ ศิริบุญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42