Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21290
Title: เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
Other Titles: The political economy of the intellectual property rights policy : a case study of compulsory licensing in Thailand
Authors: จักรี ไชยพินิจ
Advisors: อมรา พงศาพิชญ์
อนุสรณ์ ลิ่มมณี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
Advisor's Email: Amara.P@chula.ac.th
Anusorn.L@Chula.ac.th
Subjects: สิทธิบัตรยา
อุตสาหกรรมยา -- ไทย
ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ระบบตลาดอัตตาภิบาลในยุคเสรีนิยมใหม่ได้ผูกขาดองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ในรูปของระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแปรเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรธรรมชาติให้ กลายเป็นสินค้าอุปโลกน์ใหม่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ และบริษัท ยาข้ามชาติ ได้ร่วมกันผลักดันให้ประเทศต่างๆทั่วโลกพัฒนาระบบสิทธิบัตรภายในประเทศ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ด้านการค้ากับสหรัฐฯ สำหรับประเทศไทย กลไกนี้ส่งผลให้รัฐไทย มีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาก่อนเวลา อันสมควร ด้วยการผลักดันของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนข้าราชการกระแสเก่าในกระทรวงสาธารณสุข ผลของการ คุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาทำให้พัฒนาอุตสาหกรรมทางยาของไทยต้องหยุดชะงัก สวัสดิการ สาธารณสุขได้รับผลกระทบ และผู้ป่วยเรื้อรังต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ปรากฏการณ์นี้ได้ กระตุ้นให้เกิดพลังอัตพิทักษ์ซึ่งเป็นพลังสังคมที่ไม่พอใจกับการเข้ามาผูกขาดสิทธิบัตรยา พวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทำงานของระบบตลาดและเพื่อแสวงหาทางเลือกใน การเข้าถึงยา พลังอัตพิทักษ์ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มข้าราชการหัวก้าวหน้าในกระทรวง สาธารณสุข กลุ่มแพทย์ชนบทและเภสัชชนบท กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มประชาสังคม กลุ่ม เหล่านี้เห็นพ้องกันว่า การเข้าถึงยาเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ผลของการเคลื่อนไหว ทำให้มีการออกกฎหมายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันเป็นพื้นฐานหลักของการ ออกมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรในช่วงปีพ.ศ.2549-2551 มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ยาจึงไม่ใช่ผลของการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 หรือการดำรงตำแหน่งของ นายแพทย์มงคล ณ สงขลาเป็นหลัก แต่ถือเป็นกระบวนการที่พลังอัตพิทักษ์ทำหน้าที่ตอบ โต้แรงกดดันและผลกระทบจากการผูกขาดสิทธิบัตรยาของพลังตลาดอัตตาภิบาล
Other Abstract: The neoliberal self-regulating market has monopolized knowledge and information in forms of intellectual property rights, in which knowledge and natural resources have been commoditized into the new fictitious commodities. In this process, the United States, the leading industrial countries, and pharmaceutical corporate have jointly pressured countries around the world to develop their domestic patent system in exchange with the US trade preferences. For Thailand, the Thai state has been forced to enact the stringent patent acts, especially the protection of medicine products before a suitable time, supported by the Pharmaceutical Research and Manufacturers Association, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, and status-quo doctors. Consequently, the product protection led to the cessation of pharmaceutical R&D in Thailand, the collapse of healthcare welfare, and the obstruction to access medicines. These dislocations prompted the self-protecting forces consisting of progressive-minded doctors in Ministry of Public Health, rural doctor forum and rural pharmacist forum, patients, NGOs, and academics. They collectively join to oppose the market orbit and to seek alternatives on accessing medicines. As a result, they have mobilized an enactment of the healthcare coverage act providing a basis for the issuance of compulsory licensing in Thailand during 2006-2008. Rather than an impact of the Sep 19 coup, it is thus best described that Thailand’s compulsory licensing shines the successful movement of self-protectionism to counter with dislocations caused by drug patents.
Description: วิทยานิพนธ์ (ร.ด)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: รัฐศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21290
Type: Thesis
Appears in Collections:Pol - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chakkri_ch.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.