Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21474
Title: ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชน
Other Titles: Social studies teachers' opinions concerning their roles in community development
Authors: มารศรี รัตนกันทา
Advisors: พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: ครู -- ทัศนคติ
ครูสังคมศึกษา -- ทัศนคติ
ครูกับชุมชน
การพัฒนาชุมชน
Teachers -- Attitudes
Teachers and community
Community development
Issue Date: 2524
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชนทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการศึกษาและทางด้านการเมือง 2. เพื่อศึกษาบทบาทของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในการปลูกฝังค่านิยมของชุมชนแก่นักเรียน ได้แก่ค่านิยมทางด้านศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วๆไปของไทย 4 . เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชน วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบปลายเปิด เพื่อสอบถามครูสังคมศึกษา จำนวน 285 คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตการศึกษา 8 จำนวน 24 โรง แบบสอบถามที่ได้รับคืนจากครูสังคมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 94.39 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยการหา ค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ([mean]) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D. ) แล้วนำเสนอในรูปตารางและอธิบายประกอบ ผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาชุมชนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและการเมือง ปรากฏว่า ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางในบทบาทด้านการวางแผนครอบครัว การช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาทางด้านอาชีพ การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร สุขภาพอนามัย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัย แต่ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การชี้แจงให้นักเรียนและประชาชนเข้าใจกลไกการทำงานของรัฐบาล การเผยแพร่ความรู้ด้วยการเขียน การพูด การวิจัยในเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น การให้ข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน การกระตุ้นให้นักเรียนและประชาชนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี การร่วมมือกับผู้ปกครองสอนให้นักเรียนประหยัด เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการสนับสนุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 2. เกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษาในการปลูกฝังค่านิยมของชุมชนแก่นักเรียน ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาทิเช่น ในเรื่องค่านิยมทางด้าน ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความมีเหตุผล ความขยันหมั่นเพียร การพัฒนาตนเอง ความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การยอมรับในความสามารถของบุคคลอื่น และเห็นคุณค่าของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น 3. เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของไทย ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและการเมือง 4. ครูสังคมศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของไทยเป็นปัญหาของบุคคลในชุมชนนั้น ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องใช้ประชาชนในชุมชนนั้นเป็นหลักในการดำเนินงานร่วมกับทางราชการ วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด คือการให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งทางการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนค่านิยมเก่าๆที่ล้าสมัยการแก้ปัญหาทั้งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจนั้น ต้องทำไปพร้อมๆกันโดยมีการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ครูสังคมศึกษามีความคิดเห็นว่า การที่จะสามารถเข้าไปพัฒนาชุมชนให้ได้ผลเต็มที่นั้นควรจะลดชั่วโมงการสอนของครูให้น้อยลงเพื่อที่ครูจะได้มีเวลาช่วยเหลือสังคมภายนอกมากขึ้น และควรปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ครูสังคมศึกษาเห็นว่าสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้หลายทาง และที่สำคัญที่สุดคือทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การให้คำปรึกษาแก่ชุมชนและความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานตามระบอบประชาธิปไตย อุปสรรคที่ทำให้ครูไม่สามารถมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมาก ได้แก่หาเวลาและโอกาสได้ยาก ขาดการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานราชการ ขาดเงินและปัญหาจากตัวครูเอง คือมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวมาก ขาดความรู้ความสามารถที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนและครูไม่ใช่บุคคลที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในท้องถิ่น
Other Abstract: Purposes The purpose of this research were 1. to study secondary school social studies teachers’ opinions concerning their roles in community development in social, economic, educational and political aspects. 2. to study secondary school social studies teachers’ opinions concerning their roles in developing the community values on students such as ethical and traditional values ,devotion and responsibility. 3. to study secondary school social studies teachers’ opinions concerning community problems. 4. to study secondary school social studies teachers’ opinions concerning the ways to solve these problems. Procedures A set of questionnaires, consisting of three types; multiple choice, rating scale-and open-ended questions was constructed and sent to 285 social studies teachers in 24 government secondary schools in educational region eight. Ninety-four point thirty-nine percent of questionnaires was returned and then being analyzed by means of percentage, arithmetic means and standard deviations and presented in tables with explanation. Results 1.The social studies teachers' opinions concerning their roles in community development in social, economic, education.1 and political areas were apparently at moderate level on the following aspects: the roles in family planning, community development in occupations, education, communication, community health and community security as well. But the social studies teachers' opinions were appeared to be at high level on supporting democracy, making people understand the duty of government, giving knowledge by writing, speaking and researching about being good community members, acting as a medium between people and government, encouraging people to use their rights and duties as good citizens, cooperating with parents to teach students to be economical, influencing students to be responsible, making solid relationship between students and their community and encouraging the people to use community resources carefully. 2. Regarding the roles in developing community values on students, social studies teachers expressed their opinions at high level such as responsibility, devotion , rationality, deligence, self-improvement., confidence in democracy, respect in individual ability and innovation. utilization. 3. The social studies teachers also expressed their opinions at high level concerning community problems in social, economic, educational and political aspects. 4. The social studies teachers suggested that community problems were local so it should be their responsibility to solve the problems by themselves with the government's help. The best way to solve community problems was to educate people both formally and informally. The social studies teachers also expressed that less work load would enable them in community development. There were many ways to develop their community especially by education, and psychological encouragement. The main obstacles expressed by the teachers were a lack of time, chance, encouragement from the superiors and government, and also a lack of money as well. Being nonlocal people was another obstacle of the social studies teachers' roles in community development.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
Degree Name: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: มัธยมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21474
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marasri_ra_front.pdf559.45 kBAdobe PDFView/Open
marasri_ra_ch1.pdf840.88 kBAdobe PDFView/Open
marasri_ra_ch2.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open
marasri_ra_ch3.pdf402.73 kBAdobe PDFView/Open
marasri_ra_ch4.pdf971.78 kBAdobe PDFView/Open
marasri_ra_ch5.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
marasri_ra_back.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.