Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/224
Title: การศึกษาโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน จากอนุภาคไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในอากาศใน กทม. : รายงานฉบับสมบูรณ์
Authors: จินตนา สายวรรณ์
Email: Chintana.Sa@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Subjects: โพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
Issue Date: 2541
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาสารพอลิไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากอนุภาคไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในอากาศในกรุงเทพฯ โดยใช้เครื่องจีซี/เอ็มเอส ทำการเก็บตัวอย่างอนุภาคอากาศใช้กระดาษกรองไฟเบอร์กล๊าสนาน 24 ชั่วโมง โดยใช้ที่เก็ยตัวอย่างปริมาตรสูงเก็บตัวอย่างย่านริมถนน 3 บริเวณ คือ ยานประตูน้ำ เยาวราช บางยี่ขัน สำนำงานสถิติแห่งชาติ และย่านไกลถนนห่างการจราจร คือภายในบริเวณสถาบันราชภัฏ วิทยาเขตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำการสกัดตัวอย่างด้วยไซโคลเฮ็กเซน และทำการแยกสารโดยฉีดสารละลายตัวอย่างที่อุณหภูมิ 250 องศาเซียส ปริมาณ 1 ไมโครลิตร เข้าสู่คอลัมน์ดีบี-1 เอชที ยาว 300 เมตร ที่สภาวะการแยกใช้อัตราการพาของฮีเลียม 45 ซม. ต่อ วินาที อุณหภูมิของคอลัมน์เริ่มต้นที่ 60 องศาเซียส นาน 1 นาที เปลี่ยนเป็น 150 องศาเซียส นาน 3 นาที ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 20 องศาเซียส ต่อ นาที เป็น 200 องศาเซียส ด้วยอัตรา 8 องศาเซียส ต่อ นาที นาน 3 นาที และที่ 310 องศาเซียส ด้งยอัตรา 8 องศาเซียส ต่อนาที นาน 8 นาที อุณหภูมิของอินเตอร์เฟสที่ 250 องศาเซียส และแตกเป็นแฟร็กเม้นต์อิออนโดยใช้โหมดอิเล็กตรอนอิมแพคด้วยพลังงาน +70 อิเล็คตรอนไวลต์ ผ่านเข้าตัววิเคราะห์มวลอิออนแบบคอดรูโพลครอบคลุมช่วงมวล 50-400 เอ เอ็ม ยู และบันทึกแมสสเปคตรัมของสาร พบสารพอลิไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน 13 สาร แต่สามารถหาปริมาณได้เพียง 3 ชนิด ฟีแนนทรีน, ฟลูออแรนทีน และไพรีน ปริมาณรวมของสารพอลิไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนอยู่ในช่วง 1.14 ถึง 91.78 นาโนกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และพบปริมาณเฉลี่ยของสารพอลิไซคลิกอะไรแมติกไฮโดรคาร์บอน และความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศทั้งหมดบริวเณถนนมีค่าสูงกว่าปริวณห่างไกลจากถนน นอกจากนี้ การกระจายตัวของสารพอลิไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศมีลักษณะคล้ยคลึงกันกับรูปแบบของการปล่อนไอเสียของรถยนต์ ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่ามลพิษของสารพอลิไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในบรรยาศของกรุงเทพฯ มีแหล่งกำเนิดมาจากไอเสียของรถยนต์
Other Abstract: Polycyclic aromatic hydrocarboos (PAHs) from particulate in the air in Bangkok were studied by using gas chromatograph and mass spectrometer (GC/MS). Total suspended air particulaes were collected on glass fiber filters for 24 hours using a Hi-volume air sampler form three roadside areas (i.e. Bang Yeekhan, Pratunum, and Yaowaraj) and one off-road (Rajabhat Institute at Bansomdej campus). PAHs in the filters were extracted with cyclohexane and analyzed by GC/MS. One microliter of sample solution was injected into GO at 250 ?C injector temperature. The GC column (DB-1 HT, 30 m) was operated at 60?C for 1 min, ramped at 20?C min-1 to 150?C for 3 min, 8?C min-1 to 200?C for 3 min, and 8?C min-1 to 310?C for 8 min. Helium carrier gas was operated at 45 cm min-1. The effluent from GC was transferred to MS at 250?C and ionized by using electron impact mode (+70 eV). Mass spectra of PAHs were recorded cover a mass range of 50-400 amu. Thirteen PAHs were found, but three of them (i.e. phenanthrene, fluoranthene, and pyrene) were quantitatively determined in a range of 1.14 - 91.78 ng / m-3 from the roadside areas and 5.95 - 16.15 ng/m-3 from the off-road. Distribution of PAHs in the air particulate was similar to that of PAHs from vehicles exhaust and also amount of PAHs were correlated to the total suspended particulate concentrations. It indicated that heavy traffic influenced the amount of PAHs in the air particulate in Bangkok.
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/224
Type: Technical Report
Appears in Collections:Petro - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jintana(poly).pdf11.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.