Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22727
Title: การติดตามการทำงานของมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2507-2520
Other Titles: A follow-up study of master graduates majoring in audio-visual communication from gradate school, Chulalongkorn University from B.E. 2507 to B.E. 2520
Authors: อรุณี สุวรรณสุขโรจน์
Advisors: ศุกร สุวรรณาศรัย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2526
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 – 2520 2. เพื่อสำรวจการทำงานของมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา ว่าได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงไร และมีอุปสรรคอย่างไรบ้างในการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง ปีการศึกษา 2507-2520 จำวน 201 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนว น 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 69.65 นำแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ และเป็นงานสอนมากกว่างานบริหารหรืองานจัดอบรมบริการ และมหาบัณฑิตส่วนมาก มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 3,000-6,000 บาท 2. มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาปริญญาโทโสตทัศนศึกษา ส่วนมากได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานพอประมาณ 3. ปัญหาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต คือขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับการใช้งาน 4. มหาบัณฑิตมีความเห็นว่า สถาบันจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมพอประมาณ อย่างไรก็ดีมหาบัณฑิตได้เสนอให้ปรับปรุงการสอน เน้นภาคปฏิบัติให้มากกว่าทฤษฎี ใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย จัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ มีเนื้อหาตำราเรียนที่ผู้เรียนจะค้นคว้าได้มากขึ้น เพิ่มเนื้อหาวิชาที่ก้าวหน้าทางวิชาการโสตทัศนศึกษาไว้ในหลักสูตร ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงภาควิชาให้ก้าวหน้าทันสมัย จัดฝึกอบรมเผยแพร่วิชาความรู้ ทั้งในรูปการจัดสัมมนา การจัดให้มีการฝึกหัด ฝึกฝน หรือการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ในลักษณะเอกสารเผยแพร่เป็นศูนย์วิชาการโสตทัศนศึกษา ให้บริหารวิชาการโสตทัศนศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และติดตามผลมหาบัณฑิต และนิสิตที่จบไปอย่างสม่ำเสมอ
Other Abstract: Purpose: 1. To study the job placement of the graduates of B.E. 2507-2520 majoring in audio-visual education. 2. To survey the performance of master-degree graduates majoring in audio-visual education so as to determine to what extent they have applied their knowledge and experience derived during their academic years to their job, and what are the obstacles encountered in their jobs. Procedure: Data were collected by questionnaire. One hundred and forty were returned and were analyzed for statistical values by percentage, arithmetic mean and standard deviation. Findings: 1. Most graduates are engaged in government services, with of teachers rather than administrators of training organizers. Most of them earn a salary of between 3,000 and 6,000 Baht. 2. Most graduates report that they have applied their knowledge acquired during their academic years to their present jobs to a moderate extent. 3. The main obstacle encountered in their jobs is lack of funds to acquire equipment to adequately meet the job requirement. 4. The graduates believed that the education provided by the department is fairly adequate. However, they suggest a shift in emphasis from theoretical to practical aspect, a modern method of teaching acquisition of sufficient number of equipment, increase in the number of textbooks for research and references, and an addition of content to include the lastest advance in the audio-visual education curriculum. Recommendation: The Department should be modernized. There should be seminars, workshop training, and news bulletins to distribute some news knowledge. It should serve as a centre of audio-visual education. Follow-up studies of graduates should be carried out on a continuous basis.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: โสตทัศนศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22727
ISBN: 9745620882
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arunee_su_front.pdf356.2 kBAdobe PDFView/Open
arunee_su_ch1.pdf496.24 kBAdobe PDFView/Open
arunee_su_ch2.pdf314.58 kBAdobe PDFView/Open
arunee_su_ch3.pdf266.62 kBAdobe PDFView/Open
arunee_su_ch4.pdf391.86 kBAdobe PDFView/Open
arunee_su_ch5.pdf363.69 kBAdobe PDFView/Open
arunee_su_back.pdf489.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.