Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23014
Title: บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต่อการส่งสินค้าออก
Other Titles: The roles of commercial banks in Thailand in exporting
Authors: พัชนี ยุทธการบัญชา
Advisors: ชฏา วัฒนศิริธรรม
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: ธนาคารพาณิชย์
การส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ
Issue Date: 2518
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ในการทำวิทยานิพนธ์ได้ศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 1) วิธีปฏิบัติในการส่งสินค้าออก 2) บทบาทของสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ ต่อการส่งสินค้าออก 3) บทบาทของสถาบันการเงินของประเทศไทยต่อการส่งสินค้าออก 4) นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าออก 5) ปัญหาเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ 1) วิธีปฏิบัติในการส่งสินค้าออก คือ วิธีการส่งสินค้าออกของผู้ส่งสินค้าออกในประเทศไทย มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร การส่งสินค้าออกนั้นเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งออก ถ้าผู้ส่งออกเป็นผู้ผลิตการส่งสินค้าออกจะเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนกระทั่งได้เป็นสินค้าสำเร็จรูป การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการส่งสินค้าออก การนำสินค้าไปบรรทุกเรือ จนกระทั่งสินค้าเดินทางไปถึงมือผู้ซื้อในต่างประเทศ 2) บทบาทของสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ ต่อการส่งสินค้าออก คือ ในการวิจัยจะศึกษา บทบาทของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ที่พึงมีต่อการส่งสินค้าออก สำหรับบทบาทของธนาคารพาณิชย์ต่อการส่งสินค้าออก ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้พ่อค้าผู้ส่งออกตลอดจนผู้ผลิตขยายการส่งออกหรือการผลิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ธนาคารให้ความช่วยเหลือด้านการส่งออกโดยการให้กู้ การรับซื้อลดตั๋วเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านคลังสินค้า การประกันด้านการส่งสินค้าออก และบริการอื่นๆ เป็นต้นว่า การสอบถามฐานะ การแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การบริการส่งบิลและเอกสารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ไปเรียกเก็บให้ ฯลฯ สถาบันการเงินอื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการส่งสินค้าออก เป็นต้น Export Import Bank (Exim Bank), Export Credit Guarantee Department (ECGD) สถาบัน Exim Bank และ ECGD มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการให้เครดิตระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยการค้ำประกันแก่ โรงงานหรือบริษัทที่ขายสินค้าด้วยเงินผ่อน เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถให้เครดิตระยะยาวสำหรับการส่งสินค้าออกพวกเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าสูง ให้เครดิตเพื่อการลงทุนในต่างประเทศให้กู้แก่รัฐบาล หรือบริษัท หรือสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อสินค้าประเภททุนรวมทั้งบริการจากประเทศที่มีสถาบัน Exim Bank และ ECGD 3) บทบาทของสถาบันการเงินของประเทศไทยต่อการส่งสินค้าออก คือ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีสถาบันใดที่ทำหน้าที่ด้านการค้ำประกันสินค้าขาออกโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่มีบทบาทด้านการส่งสินค้าออกมาก ก็คือ ธนาคารพาณิชย์ธุรกิจด้านต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าออก ได้แก่ การแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ส่งสินค้าออก การรับซื้อบิลสินค้าขาออก การเรียกเก็บเงินตามเช็คที่สั่งจ่าย ณ ต่างประเทศ การให้กู้เงินเพื่อซื้อสินค้าส่งออก การให้กู้เงินโดยรับจำนำสินค้าและการติดต่อหาตลาดและสอบถามฐานะเครดิตของบริษัทในต่างประเทศ ในการวิจัยจะศึกษาความสำคัญของธุรกิจด้านการส่งออกของธนาคารพาณิชย์และสถานการณ์เกี่ยวกับการส่งออกของประเทศไทยว่าสมควรจะให้มีการก่อตั้งสถาบันการเงินประเภท Exim Bank หรือ ECGD หรือไม่ หรืออาจให้สถาบันต่างๆ อาทิเช่น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับทำหน้าที่ด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกอีกอย่างหนึ่ง 4) นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าออก คือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น โดยส่งเสริมการผลิตภายในประเทศทั้งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ให้มีการแบ่งรายได้อย่างเป็นธรรมและให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ ศึกษาถึงมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งสินค้าออกว่าเพียงพอหรือไม่ ควรทำอะไรเพิ่มเติมอีก ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ มีส่วนช่วยเหลือได้อย่างไร 5) ปัญหาเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการส่งสินค้าออก ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ส่งสินค้าออกเอง ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ และหาทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ระเบียบและวิธีการในการส่งสินค้าออก คุณภาพของสินค้า เงินทุนของผู้ส่งสินค้าออก ราคาสินค้า ผู้ส่งออกที่ขาดความรับผิดชอบทางการค้า ระบบภาษีอากร สิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาด มาตรการในทางจำกัดและเลือกปฏิบัติของรัฐบาลต่างประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับบริการที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ส่งสินค้าออก
Other Abstract: This thesis covers the following topics : 1. Export procedure 2. The role of filfancial institutions in export in various countries 3. The role of financial instituions in export in Thailand 4. Economic and trade policy or Thailand toward export 5. Export problems and solutions 1. Export procedure In this thesis, review is made of the export procedures for exporters in Thailand. Basically we may define that export .begins from the point of preparing or packaging goods to be exported. However, in the case that exporters are producers themselves, the process of export will be considered right from the very first step; that is obtaining raw material. Further steps are produc¬tion, shipping,, preparing shipping documents and see to it that ,goods are delivered to destinations. 2. The role of financial institutions in export in various, countries This parts deals' with the role of commercial banks and other credit institutions in various countries in the area of export. Commercial banks plays -an important role in supporting producers and exporters to expand their production and export. Banks grant export facilities such as loans, overdrafts, discounts for export bills, warehousing facilities, advising L/C, bills collection, etc. other credit instituions such as Export Import Banks and Export credit Guarantee Institutions also play an im¬portant roles by guaranteeing or granting outright short-term credit, medium--.term credit and long-term credit to exporters who sells on installment basis. This enables them to give credit to foreign buyers particularly for those expensive capital goods, grating credit for foreign investment, and loans to governments or companies or foreign credit institutions.3. The role of financial institutions in export in Thailand. Since there is no special credit institution which handles export guarantees in Thailand, commercial banks at present assumes an important role. Foreign business services of commerical banks concerning export are advising L/C to exporters, discounting of export bills, bills collections, packing credit, packing stocks, contact buyers from foreign markets and giving credit information. This research is involved with the question of whether credit institutions like Export Import Banks, Export Credit Guarantee Institutions should be established or whether such facilities should simply be incorporated as part of the services provided by the Industrial Finance Corporation of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives or other existing offi¬cial institutions. 4. Economic and trade policy of Thailand toward exports. One major objective spelt out in the Third National Economic and Social Development Plan is to raise people welfare by promo¬ting domestic production (agricultural and industrial products) both for local comsumption and export, better income distribution and economic stability. In such a framework, this study will enquire into government measures in promoting export; whether such measures are sufficient and how the commerical banks and other credit institutions could support these measures.5. Export problems and solutions. This last chapter points out the problems invoking ex¬porters, government offices, commerical banks services and ways to solve these problems described. All these problems could be summarized as follows: problems concerning shipments of goods, customs practices, unrealiable exporters, taxes, marketing facili¬ties, restrictive and discriminate measures and commercial banks facilities.
Description: วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
Degree Name: บัญชีมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23014
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patchanee_Yu_front.pdf666.89 kBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch1.pdf315.52 kBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch2.pdf552.41 kBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch3.pdf437.04 kBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch4.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch5.pdf4.26 MBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch6.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch7.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_ch8.pdf342.68 kBAdobe PDFView/Open
Patchanee_Yu_back.pdf530.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.