Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2346
Title: การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จดทะเบียนอาคารชุด ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
Other Titles: Condominium registation : a case study of Bangkok condominiums registered at Land Office Phra Khanong Branch
Authors: ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์, 2507-
Advisors: บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Subjects: อาคารชุด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: กฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุดประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 26 ปี มีกฎกระทรวงและระเบียบปฏิบัติออกมาหลายฉบับ แต่ยังมิได้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน ประกอบกับมีการนำอาคารรูปแบบต่างๆมายื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยตีความข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติหลายครั้งทำให้เกิดความล่าช้า อันอาจส่งผลเสียตามมา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ขั้นตอนและระยะเวลาการขอจดทะเบียนอาคารชุด ตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการขอจดทะเบียนอาคารชุด ตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษามีขอบเขตการศึกษาเฉพาะขั้นตอน และระยะเวลาในการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษาเฉพาะโครงการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดในปี พ.ศ.2547 ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดมากสุด ประกอบกับมีประเภทของอาคารครอบคลุมทุกลักษณะ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาส่วนของขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนอาคารชุดได้ดังนี้ 1. กระบวนงานรับคำขอ มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน จำนวน 1-4 วัน 2. กระบวนงานตรวจสภาพที่ดินและอาคาร มีระยะเวลาห่างจากกระบวนงานที่1 จำนวน 5-168 วัน 3. กระบวนงานจดทะเบียนอาคารชุด มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน มีระยะห่างจากกระบวนงานที่ 2 จำนวน 1-145 วัน สรุประยะเวลาโดยทั่วไปการจดทะเบียนอาคารชุดอยู่ระหว่าง 7 วันถึง 69 วัน ไม่เกิน 145 วัน ส่วนการศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดจะเป็นเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอที่ส่วนใหญ่แสดงหลักฐานไม่ครบในวันที่ยื่นคำขอ เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเก็บงาน และยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ที่ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปัญหาของการวัดระยะ และคำนวณพื้นที่ห้องชุดที่ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดและคำนวณพื้นที่ทำให้ต้องมีการแก้ไขในกระบวนงานของการตรวจสภาพที่ดินและอาคาร ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนงานการจดทะเบียนอาคารชุด สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเป็นการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการในการพิจารณาจดทะเบียนอาคารชุด จากปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางแก้ไขควรอนุโลมให้รับคำขอไว้ก่อนเพื่อดำเนินการในกระบวนการต่อไปและให้ผู้ยื่นนำเอกสารที่ยังขาดอยู่มาให้ในวันที่จดทะเบียนอาคารชุด และจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการวัดระยะและคำนวณพื้นที่ห้องชุดให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อผู้ประกอบการจักได้ดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่การขายให้กับลูกค้า และผู้ยื่นคำขอจะต้องรีบดำเนินการในส่วนของการขอหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร เพื่อนำมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนอาคารชุด ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคส่วนใหญ่เกืดจากการขาดเอกสารในการจดทะเบียน กรมที่ดิน ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนระยะเวลาในการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด และวิธีการวัดระยะและคำนวณพื้นที่ตามระเบียบของราชการให้ทราบโดยทั่วกัน และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
Other Abstract: The Condominium Law enacted in1979 comprises many rules and regulations ,but the time for processing registration has not been clearly stated. There are also many different types of buildings registered as a condominium, thus,requiring several readings and time spent interpreting these rules and regulations which can cause a delay in approval and lead to undesirable consequences. This research aimed at studying : 1) the steps and time required for processing registration based on the 1979 Act as well as rules and regulations of the offices involved 2) the causes of problems that occur during processing registration.This study focused only on the steps and time spent in processing registration as required by the the Condominium Law 1979 and rules and regulations of the offices involved. The subjects of the study were projects registered in 2004 at the Phra Khanong Office because the number registered was the highest, and covered all types of buildings. For steps and time,the study revealed that :1) there were 7steps in the process of applying for registration which took 1-2 days to complete 2)the process of examining the soil, land, and building, which was conducted after applying for the registration ,required 5-168 days.3) the registration process involved 4 steps and required 1-145 days following site examination. In conclusion, the entire registration process required as many 7-69 days,and no more than145days. As for the causes of problems, it was found that most problems were caused by incomplete or invalid documents submitted on the first day of application. For example, there was no certificate of approval for the building as it was applied for during the work completion and the certificate had not yet been issued by the local officer. There were also problems in measuring rooms since some project owners would not calculate or measure the land and space. This would lead to a delay in registration because they had to correct the data from the land and building examination process.Problems with officers rarely occurred as this process was conducted by a committee. Problem solutions include 1) that officers accept the request for registration first to commence processing and then ask for missing documents for submission on the day of registration.2) officers should publicize how to measure the land, and room space correctly,and3) the applicant should rush to get the certificate of approval for the building registered. The recommendation from this study is that the steps and time required for registration should be publicized together with the measurement technique based on official rules and regulations so that everyone involved can gain access to them conveniently.
Description: วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เคหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2346
ISBN: 9741770979
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tananpong.pdf9.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.