Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ศิลปะเพื่อการพัฒนาภายในตน : การศึกษาเชิงคุณภาพประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : รายงานการวิจัยศศิลักษณ์ ขยันกิจ
2545ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง : รายงานผลการวิจัยสุชาดา บวรกิติวงศ์; สุวิมล ว่องวาณิช; อวยพร เรืองตระกูล; เอมอร จังศิริพรปกรณ์; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2555ทิศทางการเปิดหลักสูตรนานาชาติของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยเฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2536กิจนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยธิดารัตน์ บุญนุช
2545การใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัม โนลล์ กับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล