Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ประสิทธิผลของการสอนวิชา 418201 เทคโนโลยีการศึกษาด้วยระบบคู่สัญญา : รายงานการวิจัยอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2525การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชาอัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา; นันทนา เทพบริรักษ์; รัชดา สุตรา; นงนารถ เดชณรงค์; มาลินี สุวรรณ; วนิดา เอกแสงศรี; สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร; ผกา สัตยธรรม; ลัดดา ภู่เกียรติ; เพ็ญประภา เข็มแดง
2542การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสาธิตกับวิธีการสอนแบบใช้ใบงาน และวิธีการสอนแบบใช้วิดีทัศน์ วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
2526การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณีทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ
2541การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่าน เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสำลี ทองธิว