Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองโดยใช้จังหวะเซิ้ง และจังหวะตึ่ง นง : รายงานการวิจัยสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ; กีฏะ เพิ่มพูล
2550การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมระดับประถมศึกษาด้วยความร่วมมือแบบพหุภาคี : การศึกษารายกรณีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอมรรัตน์ เหลืองแสงทอง
2550การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมลัดดา ภู่เกียรติ; สมศรี เพ็ชรยิ้ม; สุพร ชัยเดชสุริยะ; มาลินี ชาญศิลป์; ทิพพดี อ่องแสงคุณ; ศิริลักษณ์ ศรีกมล; อรชา พันธุบรรยงก์; เหมวรรณ ขันมณี; พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
2550การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี; สุปราณี จิราณรงค์
2537การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์; วรินทรา วัชรสิงห์; กรรณิกา อุ่นแจ่ม
2545การนำเสนอแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ