Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24496
Title: ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี
Other Titles: Effects of quality control circles activities on the perception of the working conditions of Chon Buri agricultural college instructors
Authors: สมนึก ทองเอี่ยม
Advisors: ชัยพร วิชชาวุธ
อมรชัย ตันติเมธ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2528
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: กาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ ในลักษณะของความพึงพอใจการปฏิบัติงาน ขวัญในการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหว่างครู-อาจารย์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลงานตามการรับรู้ของครู-อาจารย์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครู-อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 51 คน แบ่งออกเป็นครู-อาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานและทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานในสภาพการปฏิบัติงานจริง จำนวน 25 คนเป็นกลุ่มทดลองและเป็นครู-อาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน แต่ไม่ได้ทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานในสภาพการปฏิบัติจริง จำนวน 26 คนเป็นกลุ่มควบคุม 1 และครู-อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรกรรมปราจีนบุรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 25 คน ซึ่งไม่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานและไม่ได้ทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานเป็นกลุ่มควบคุม 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรวัดการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 ทาง และการเปรียบเทียบมัชฌิมเลขคณิตเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานมีผลทางบวกในกลุ่มครู-อาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานและทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานในสภาพการปฏิบัติงานจริงต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ทั้ง 5 ลักษณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ในลักษณะของสัมพันธภาพระหว่างครู-อาจารย์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และผลงานตามการรับรู้ของครู-อาจารย์ ไม่สัมพันธ์กับ เพศของครู-อาจารย์ แต่การรับรู้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และขวัญในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3.การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ในลักษณะของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขวัญในการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหว่างครู-อาจารย์ และผลงานตามการรับรู้ของครู-อาจารย์ ไม่สัมพันธ์กับอายุของครู-อาจารย์ แต่การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับอายุของครู-อาจารย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ ในลักษณะของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขวัญในการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหว่างครู-อาจารย์และผลงานตามการรับรู้ของครู-อาจารย์ ไม่สัมพันธ์กับอายุราชการของครู-อาจารย์ แต่การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับอายุราชการของครู-อาจารย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5. การใช้กิจกรรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ในลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขวัญในการปฏิบัติงานสัมพันธภาพระหว่างครู-อาจารย์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และผลงานตามการรับรู้ของครู-อาจารย์ ไม่สัมพันธ์กับระดับการศึกษาของครู-อาจารย์
Other Abstract: The purpose of this research was to study the effects of Quality Control Circle activities on the perception of the working conditions of the Cho Buri Agricultural College Instructors from the following points of view : instructor satisfaction in working, instructor morale in working, instructor relationship, efficiency in working and outcome of instructor perception. The subjects included 76 male and female instructors of 2 agricultural colleges. The experimental group included 25 male and female instructors from Chon Buri Agricultural College, Amphoe Sattahip, Changwat Chon Buri who received Quality control Circle (Q.C.C.) inservice training and participated in quality Control Circle Activities in real working conditions. Control group No.1 included 26 male and female instructors from Chon Buri Agricultural College who received Quality control Circle (Q.C.C.) inservice training but did not participate in Quality Control Circle Activities in real working conditions. Control group No.2 included 25 male and female instructors from Prachinburi Agricultural college, Amphoe Aranyapradhet, Changwat Prachinburi who did not receive Quality Control Circle (Q.C.C.) inservice training and did not participate in Quality control Circle Activities in real working conditions. The questionnaire for the research was an instructor perception of working conditions scale used for pretest and posttest with the subjects of quality Control circle Activities. The data were analysed by using the one-way Analysis of Variance, the Three-way Analysis of Variance and Scheffe Test for all possible comparisons. The results indicate that : 1. Effects of Quality Control Circle Activities in the Experimental Group has positive effect on the perception of the working conditions for 5 aspects. 2. Effects of Quality Control Circle Activities on the perception of the working conditions of instructors on instructor relationship, efficiency in working and outcome of instructor perception do not relate with the sex of the instructors. The perception of the instructor satisfaction and their morale in working relate with the sex of the instructors. 3. Effects of Quality Control Circle Activities on the perception of the working conditions of instructors on instructor satisfaction in working, instructor morale in working, instructor relationship and outcome of instructor perception do not relate with the age of the instructors. The perception of efficiency in working relates with the age of the instructors. 4. Effect of Quality Control Circle Activities on the perception of the working conditions of the instructors on instructor satisfaction in working, instructor morale in working, instructor relationship and outcome of instructor perception do not relate with the experience of the instructors. The perception of efficiency in working relates with the experience of the instructors. 5. Effects of Quality Control Circle Activities on the perception of the working conditions of the instructors on instructor satisfaction in working, instructor morale in working, instructor relationship, efficiency in working and outcome of instructor perception do not relate with the education level of the instructors.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: จิตวิทยาการศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24496
ISBN: 9745649171
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somneuk_To_front.pdf518.89 kBAdobe PDFView/Open
Somneuk_To_ch1.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Somneuk_To_ch2.pdf654.88 kBAdobe PDFView/Open
Somneuk_To_ch3.pdf914.89 kBAdobe PDFView/Open
Somneuk_To_ch4.pdf415.2 kBAdobe PDFView/Open
Somneuk_To_ch5.pdf335.89 kBAdobe PDFView/Open
Somneuk_To_back.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.