Eng - Research Reports : [288] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 288
Issue DateTitleAuthor(s)
2546โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปี 2546 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล
2560โครงการ ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บรรเจิด จงสมจิตร
2548การพัฒนาอุปกรณ์เชิงหุ่นยนต์ด้านการแสดงผลในสามมิติ : โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
2554การพัฒนาเทคนิคการวัดสำหรับการไหลสองเฟสระหว่างของเหลวและก๊าซอลงกรณ์ พิมพ์พิณ; ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์
2555การพัฒนาระบบปรับเทียบก๊าซเรดอนและโทรอนสุพิชชา จันทรโยธา; Shinji Tokonami; ชุติมา กรานรอด; นภากาญจน์ สุวรรณคช; รวิวรรณ กฤษาณุวัตร์; พงษ์ยุทธ ศรีพลอย
2557ประสิทธิภาพในการบำบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของตะกอนชีวภาพในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไบโอฟล็อค : รายงานวิจัยกษิดิศ หนูทอง
2556การออกแบบ และพัฒนาขบวนการผลิตชุดข้อเข่าของขาเทียม และการทดสอบภาคสนาม ปีที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2553การศึกษาปัญหาความล้าเนื่องจากการบิดในสะพานเหล็ก : รายงานการวิจัยอัครวัชร เล่นวารี
2545โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียกวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; หทัยชนก ดุริยะบรรเลง; ณัฐพร โทณานนท์
2554การพัฒนาเมมเบรนจากไบโอพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร : รายงานผลการวิจัยเหมือนเดือน พิศาลพงศ์; ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล
2556โครงการเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร : รายงานวิจัยอาทิวรรณ โชติพฤกษ์; ประเสริฐ ภวสันต์
2546การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอทเทอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2546การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์; Tsustumi, Atsushi; พิรดี สุนทรสถิตย์
2546การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; สิทธิเดช สิทธิประณีต
2552โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงพยาบาล ส่วนเพิ่มเติม ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (Information support system for public healthcare managementเหรียญ บุญดีสกุลโชค
2554โครงการวิจัยนำร่องการใช้ระบบเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงหลายคอลัมน์ในการบำบัดน้ำใต้ดินที่มีสารปนเปื้อนจากการผลิตน้ำมันดิบ : รายงานการวิจัยอุรา ปานเจริญ; สุรเทพ เขียวหอม; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; กอบบุญ หล่อทองคำ
2554การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมความสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบดิจิตอล : รายงานการวิจัยเอกชัย ลีลารัศมี
2552การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ; นพดล จอกแก้ว
2549ผลกระทบต่อลักษณะผลึกของซินดิโอแทคติกพอลิสไตรีนอันเนื่องมาจากการเติมสารคู่ผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน และการเติมผลึกเหลวมวลโมเลกุลต่ำศุภกนก ทองใหญ่, ม.ล
2009Alignment of single wall carbon nanotube in polyimide under magnetic and electrical fieldsSupakanok Thongyai; Piyasan Praserthdam; Natthakarn Romyen
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 288