Eng - Research Reports : [265] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 265
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ารายย่อยจากแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงอังคีร์ ศรีภคากร
2554การประดิษฐ์นาโนโฮลจาก In₀.₁₅Ga₀.₈₅As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs ด้วยวิธีดรอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
2555ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2554โครงการวิจัยการบรรเทาความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสภาวะแวดล้อมต่อระบบโครงสร้างไลฟ์ไลน์ : รายงานฉบับสมบูรณ์อาณัติ เรืองรัศมี
2554โครงการวิจัยการใช้วัสดุนาโนเป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีเกอร์-แนตตาและเมทัลโลซีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิยะสาร ประเสริฐธรรม; บรรเจิด จงสมจิตร; จูงใจ ปั้นประณต
2554ผลของสารหน่วงการติดไฟชนิดไตรฟินิลฟอสเฟตที่มีต่อสมบัติของพอลิเบนซอกซาซีน : รายงานการวิจัยศราวุธ ริมดุสิต; ณัติวรรณ ธรรมประสม; นิธินาถ ศุภกาญจน์; จันจิรา จับศิลป์
2530โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; มนตรี สวัสดิ์ศถุงฆาร; บรรยง โตประเสริฐพงศ์; ยุทธนา กุลวิทิต
2525เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัยธำรง เปรมปรีดิ์; ไพบูลย์ ไชยนิล; ชอุ่ม มลิลา; ดิเรก ลาวัณย์ศิริ; สุธรรม วานิชเสนีย์
2530การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ในการจัดการไร่นาในชนบทของไทยธำรง เปรมปรีดิ์; ไพบูลย์ ไชยนิล; สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
2553การกำจัด สารปนเปื้อนอะเซทิลีนในการผลิตพอลิเอทิลีนโดยตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมจูงใจ ปั้นประณต
2553การพัฒนาเทคนิคการวัดสำหรับการไหลสองเฟสระหว่างของเหลวและก๊าซอลงกรณ์ พิมพ์พิณ; ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์
2553การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรมโดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซลธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; อภินันท์ สุทธิธารธวัช
2553การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอลศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล; วีระชัย บัญชรเทวกุล; กาญจนา กิติดี
2553การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณสมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ; อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย; วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ; ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย; สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน; ชาญณรงค์ รุ่งเรือง; ดวงตา ละเอียดดี
2549โครงการเชื่อมโยงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สู่ภาคอุตสาหกรรม ปี 2547 : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการย่อยที่สอง : a design and development of test - related metrics to assess software testing processธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์; ศิรส สุภาวิตา; สุมนตรา ปัญจรัตน์; เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์
2554คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสมมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 265