Eng - Research Reports : [348] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 348
Issue DateTitleAuthor(s)
2548Intelligent human assist manipulator system : master and slave mechanismวิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2005A new paradigm for fixtureless robotic manufacturingRatchatin Chanchareon
2562Modeling of life cycle costing of public and PPP infrastructure in Thailandนคร กกแก้ว
2019A straight line p/z Plot in multilayer tight gas reservoirsKittiphong Jongkittinarukorn
2550โครงการพัฒนาระบบสำหรับบริหารการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (สำหรับกระบวนการเย็บ) : เล่ม 3 เอกสารประกอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ คู่มือการใช้งานโปรแกรมเหรียญ บุญดีสกุลโชค
2549โครงการพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2) : เล่ม 1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ-
2548การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา : โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2 : รายงานประจำปีงบประมาณ 2547 โครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับเอกชนสุพิชชา จันทรโยธา; นเรศร์ จันทน์ขาว; ชุติมา กรานรอด
2561การประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ในระดับกำลังผลิตขนาดหมู่บ้านขนาดเล็ก เฟส 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์บัญชา อุนพานิช; นิวร ศรีคุณ
2556การจัดทำข้อมูลรังสีพื้นหลังของปริมาณธาตุรังสีตามธรรมชาติในพืชและผลไม้ท้องถิ่นบางชนิดในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ปีที่ 1 : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2สุพิชชา จันทรโยธา; ชุติมา กรานรอด; รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์; พงษ์ยุทธ ศรีพลอย; ชนิศ พรนำพา
2548โครงการพัฒนาเครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) สำหรับการวัดพิกัด 3 มิติแบบอัตโนมัติโดยใช้เลเซอร์ และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ CAD/CAM เชิงพานิชวิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2562การออกแบบวิธีการวัดการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่ง ของมีเทนโดยการวิเคราะห์ร่วมระหว่างการทดลองและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม
2559การพัฒนาระบบสำรวจและจัดการข้อมูลปริมาณรังสีแกมมาแบบติดรถยนต์สำหรับการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่ออุบัติการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่ 1)พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์; สุพิชชา จันทรโยธา; ชุติมา กรานรอด
2548Cobots : Collaborative Robots : รายงานฉบับสมบูรณ์วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
2548โครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสำหรับสร้างศักยภาพทางด้านวิศวกรรมในการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก และ,โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กให้มีความสามารถในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พลาสติก : รายงานฉบับสมบูรณ์วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2554การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดอลูมิเนียมอัลลอยโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
2549โครงการ อัลกอริทึมเรียนรู้สำหรับโดเมนหลายกลุ่มและโดเมนมีสัญญาณรบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บุญเสริม กิจศิริกุล
2548โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านระบบผลิตอัตโนมัติผ่านเครือข่าย Internet แบบ Web Based Learning modeวิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2010Development of cell carrier for improved productivity of continuous ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiaeMuenduen Phisalaphong
2554การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรมโดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซลธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; อภินันท์ สุทธิธารธวัช
2562การสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลโดยใช้ตัวดูดจับประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต : รายงานการวิจัยดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 348