All - Research Reports : [14] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห์ด้านโอมิกส์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนวัตถุต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเพื่อการส่งออก: รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2วินัย ดะห์ลัน; วนิดา นพพรพันธุ์; นัจวา สันติวรกุล; ภาณุมาศ ซันอาลี; สุกฤต ศิริขวัญพงศ์; สถาพร งามอุโฆษ
2557ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทโมโนเอมีนชนิดต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เทวิน เทนคำเนาว์
2559ตัวจับของโปรเจสเตอโรนหยุดยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดโดยการรบกวนการส่งสัญญาณของ Epidermal growth factor receptor (EGFR)วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
2554ผลของการฝึกไทชิโดยเน้นการหายใจต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ : โครงการวิจัยสุพรรณ สุขอรุณ; อรรถกร ปาละสุวรรณ; ดรุณวรรณ สุขสม; ฉัตรดาว อนุกูลประชา
2552การพัฒนาศูนย์กลางการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2สมนึก กุลสถิตพร; ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
2554ผลของการออกกำลังกายเป็นประจำ และการบริโภคอาหารต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ : รายงานผลการวิจัยอรรถกร ปาละสุวรรณ; กรณิการ์ สวนคล้าย; ดรุณวรรณ สุขสม; ดวงดาว นันทโกมล; สุพรรณ สุขอรุณ
2554แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกเพื่อขยายโอกาสการส่งออก (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี 2553-2555) : รายงานฉบับสมบูรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
2004The role of exercise on serum lipid concentrations varies with Apo E genotype : a study in Thais subjectsNuntaree Chaichanawongsaroj
2541การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิตวินัย ดะห์ลัน; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง; มานิดา ฉายเพชรากร; โสภณา จาตนิลพันธ์; พิมพ์พร อินนพคุณ; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
2542การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; วิชัย เชิดชีวศาสตร์; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์; พิมพ์พร อินนพคุณ
2541การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; พิมพ์พร อินนพคุณ; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์
2006Study the effect of green pit viper (Trimeresurus albolabris) venom on platelet morphologySuphan Soogarun
2550แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3วินัย ดะห์ลัน; เอกรินทร์ สายฟ้า; วนิดา นพพรพันธุ์; จงจิตร อังคทะวานิช; อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์; สมนึก กุลสถิตพร; วาริน แสงกิติโกมล; ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์; สุพรรณ สุขอรุณ; เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม; นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์; เทวิน เทนคำเนาว์; ศิริพร ชื้อชวาลกุล; ประวิตร เจนวรรธนะกุล; ปราณีต เพ็ญศรี; รสลัย กัลยาณพจน์พร; อดิษฐ์ จิรเดชนันทน์; อัครภา จันทร์แจ่ม; สุพัตรา พรชัยสกุลดี; สมปอง เรืองจวง; ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม; กนกนภัส สินเสนาะ
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโปรตีนในสัตว์ทดลอง : รายงานโครงการวิจัยวินัย ดะห์ลัน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14