Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30933
Title: การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน
Other Titles: Communication of personal branding through social media in the case of overnight celebrity
Authors: ยุทธิพงศ์ แซ่จิว
Advisors: รุ่งนภา พิตรปรีชา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Rungnapar.P@chula.ac.th
Subjects: การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
บุคคลมีชื่อเสียง
การตลาดอินเตอร์เน็ต
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน
Branding ‪(Marketing)‬
Celebrities
Internet marketing
Social media
Online social networks
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของคนดังข้ามคืน หรือคนดังที่แจ้งเกิดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมประเด็นในเรื่องแนวทางการสร้างตราสินค้าบุคคลของคนดังข้ามคืน กระบวนการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน เนื้อหาที่คนดังข้ามคืนสร้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) ผ่านกลุ่มตัวอย่างคนดังข้ามคืนที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของสังคม จำนวน 5 คน ในช่วงระยะเวลาระหว่าง ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2555 และผู้เชี่ยวชาญทางการสร้างตราสินค้าและแวดวงที่เกี่ยวข้อง 5 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากกับผู้รับสารในปัจจุบัน และสื่อสังคมออนไลน์คือเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งการสร้างตราสินค้าบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ส่งสารมีความแตกต่างจากผู้อื่นแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยยูทูบเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งานในการสร้างตราสินค้าบุคคลมากที่สุด ข้อแตกต่างอยู่ที่การเลือกใช้จุดจับใจในการจูงใจผู้รับสาร แต่ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นควบคู่กันไปด้วยในการสื่อสาร สิ่งสำคัญคือ ผู้สร้างตราสินค้าบุคคลต้องแบ่งปัน เพื่อสร้างการบอกต่อให้เกิดขึ้นสู่ผู้รับสาร อย่างไรก็ดี เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ควรมีการศึกษาในประเด็นเรื่องของผู้รับสารที่จะแสดงให้เห็นถึงมิติของผู้รับสารโดยตรงกับคนดังข้ามคืนว่าเป็นอย่างไร
Other Abstract: To analyze and explain the overnight celebrity or the internet celebrity phenomenon to 1. Approach to personal branding of overnight celebrity. 2. Communication of personal branding through social media and 3. Content of overnight celebrity. Qualitative research methodology is used. In-depth interview with 5 overnight celebrities in 2010-2012 and 5 online branding specialists and document analysis approach. The Results are as follows: social network play a huge role in the audience and social media is an extremely important tool to reach consumers. The difference is that the choice of the appeal types of people in the audience. Personal branding on social network, it is very important. It not only gives the sender is different from another. But also be applied to many other benefits. YouTube is a popular tool used for personal branding. However, it is necessary to use other tools to communicate concurrently with. It is important to enable the sharing for word-of-mouth to the audience. Nevertheless, the issue should be examined further through a larger sample group for the accuracy and reliability of the findings.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30933
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1415
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2012.1415
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yuthipong_sa.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.