Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3131
Title: วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
Authors: สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
วิษณุ เครืองาม
ไชยยศ เหมะรัชตะ
สุดาศิริ เฮงพูลธนา
กาญจนา นิมมานเหมินทร์
ดำริห์ บูรณะนนท์
มุรธา วัฒนะชีวะกุล
วิมลศิริ ชำนาญเวช
วีระพงษ์ บุญโญภาส
สุผานิต มั่นศุข
สุษม พัฒนะศิริ
ธงทอง จันทรางศุ
ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย
วานิช ชุติวงศ์
Email: Sunee.M@Chula.ac.th
Chaiyos.H@Chula.ac.th
Susom.S@Chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
Subjects: กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ
กฎหมายปกครอง -- ไทย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ศาล -- ไทย
กฎหมายสังคม
กฎหมายมหาชน
นักกฎหมาย -- ไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Issue Date: 2525
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ตั้งแต่พุทธศักราช 2325 ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (2525) กฎหมายไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปจากเดิมเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูประบบกฎหมายซึ่งเป็นผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่ที่จัดอยู่ในระบบประมวลกฎหมายเช่นในทุกวันนี้เป็นที่หวังว่าการวิจัยถึงที่มาวิวัฒนาการและรายละเอียดต่าง ๆ ของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี จะสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้บังคับของกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป การวิจัยวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี ในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยภาคเอกสารเป็นส่วนใหญ่จะมีการวิจัยภาคสนามเพียงบางหัวข้อเท่านั้นสำหรับรายงานการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ภาคด้วยกันคือ ภาค 1 ภาคทั่วไป ประกอบด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อันมีผลต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี การปฏิรูปกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยศฐาบรรดาศักดิ์นักกฎหมายและประวัตินักกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี ในภาคนี้จึงเป็นเรื่องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่าตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะเจาะจง ภาค 2 ภาคกฎหมายมหาชนประกอบด้วย วิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติประกอบด้วยวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก ภาค 4 ภาคกฎหมายวิธีสบัญญัติ ประกอบด้วย วิวัฒนาการของระบบศาลไทย และขบวนการพิจารณาความ ภาค 5 ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม ประกอบด้วย วิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจและการเงิน
Description: ภาค 1 ภาคทั่วไป -- ภาค 2 ภาคกฎหมายมหาชน -- ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ -- ภาค 4 ภาคกฎหมายวิธีสบัญญัติ -- ภาค 5 ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3131
Type: Technical Report
Appears in Collections:Law - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuneeVol.5.pdfเล่ม 546.42 MBAdobe PDFView/Open
SuneeVol.4.pdfเล่ม 424.96 MBAdobe PDFView/Open
SuneeVol.3.pdfเล่ม 342.4 MBAdobe PDFView/Open
SuneeVol.2.pdfเล่ม 225.43 MBAdobe PDFView/Open
SuneeVol.1.pdfเล่ม 139.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.