Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31532
Title: ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในอำเภอหัวหิน : กรณีศึกษา โครงการสมาร์ท เฮ้าส์ หัวหิน
Other Titles: Decision-making factors in purchasing a house for long-stay foreigners in Hua Hin : a case study of smart house Hua Hin Project
Authors: สมเชษฐ์ จงจอหอ
Advisors: ไตรรัตน์ จารุทัศน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Trirat.j@Chula.ac.th
Subjects: Consumer behavior
Consumers' preferences
Willingness to pay
Travelers
Housing development -- Thailand -- Prachuap Khiri Khan
Real estate development -- Thailand -- Prachuap Khiri Khan
Housing management -- Thailand -- Prachuap Khiri Khan
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความชอบของลูกค้า
ความเต็มใจจ่าย
นักท่องเที่ยว
การพัฒนาที่อยู่อาศัย -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์
การจัดการการเคหะ -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์
Issue Date: 2554
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การท่องเที่ยวพำนักระยะยาวเป็นผลมาจากโครงสร้างของประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่เกษียณอายุจากการทำงานมีความสามารถในการใช้จ่ายเงินเพื่อการพักผ่อน ส่งผลทำให้จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในอำเภอหัวหิน จากกระบวนการวิจัยได้คัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา คือ ดครงการสมาร์ทเฮ้าส์ หัวหิน โดยกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการสมาร์ทเฮ้าส์ หัวหิน ที่มีอายุ 55-60 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในอำเภอหัวหิน ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ในโครงการที่ 1-5 จำนวน 130 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60-64 ปี และเป็นชาวยุโรป สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว และมีบุตร 1-2 คน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการขอวีซ่าแบบพักอาศัยระยะยาว มีรายได้ 50,001-100,000 บาทต่อเดือน โดยแหล่งที่มีของรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินบำนาญ มีรายจ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในเรื่องของการอุปโภคบริโภค มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสและคนในครอบครัว โดยใช้เวลาในการอยู่อาศัยประมาณ 4-6 เดือน และเดินทางมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ด้านปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัย พบว่าปัจจัยด้านกายภาพ มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านตัวสินค้า ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยทำเลที่ตั้งและปัจจัยด้านราคา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เข้าใจถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในอำเภอหัวหิน แต่ยังพบว่า ประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านั้นอย่างจริงจังเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน ทั้งด้านที่พักอาศัยและการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยงานวิจัยนี้สามารถนำไปสู่การใช้ต่อยอดในการศึกษาเรื่อง การศึกษาในด้านพฤติกรรมการพักอาศัยของชาวต่างชาติ และความต้องการของรูปแบบที่พักอาศัย ซึ่งสามารถนำมาสู่การพัฒนาด้านที่พักอาศัยของชาวต่างชาติให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
Other Abstract: Long-stay tourism is one result of the world’s population becoming an increasingly aging society. Presently, long-stay foreigners in Thailand are mostly people who have retired from work and who have financial security and so the number is increasing every year. Thise research aims to study the social, economic, lifestyle and decision-making factors in purchasing a house for long-stay foreigners in Hua Hin. The study area is the Smart House Hua Hin project and the sample consists of 130 individuals over 55-60 years old that have lived in this project for more than one month. The results of the study show that most of the population are European aged 60-64 years old. They are married and have 1-2 children. Most are graduates at bachelor’s degree and the type of visa they have is a non-immigrant. Their average Income is 50,001-100,000 baht per month, with the main sources of their income cominge from a pension and retirement pay. Their expenses per month are less than 30,000 baht, with most being for personal usage. Most of the samples are healthy and they have spouses or relatives who take care of them when they are sick. They spend about 4-6 months living in this residence and travel with their families. The most influential decision-making factors in purchasing a house for long-stay foreigners is the Physical factor, followed by-Product, People, Location and Price. In this research, the researcher addressed the social, economic, lifestyle and decisionmaking factors in purchasing a house for long-stay foreigners in Hua Hin. However, it was also found that Thailand hasn’t seriously focused on these factors as it should have done. For this reason, agencies both in the public and private sector should be aware and pay attention to attracting tourists, especially long-stay foreigners who come to invest in both property and tourism.
Description: วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Degree Name: เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31532
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.284
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2011.284
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
somchet_jo.pdf7.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.