Law - Theses : [1686] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1686
Issue DateTitleAuthor(s)
2565แนวทางการพัฒนากฎหมายการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยรูปแบบผสมระหว่างการไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการเอเซีย หยุ่นจิตต์
2022The Corporate criminal misconducts against the environment: the comparative study of Indonesia, Thailand, and South AfricaFachrian Rizki
2022Toward transparency : a study on the governance of investment infrastructure funds in transportation projects in IndonesiaTanty Larasati
2565การกระทำร่วมกันโดยใช้อัลกอริทึมภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าณิชากร ขอนทอง
2565ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร : กรณีมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด อากรตอบโต้การอุดหนุน และอากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น ณิษา ปัณฐรัตนากุล
2565การรับฟังข้อเท็จจริงจากการไกล่เกลี่ยและการรักษาความลับอันเกิดจากการไกล่เกลี่ยภูริณัฐ อุนจะนำ
2565การยกเลิกความผิดทางอาญากรณีนายจ้างไม่จ่ายเงิน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก่ลูกจ้างชลนที หนูบุญ
2565สิทธิการตัดขาดการติดต่อสื่อสารนอกเวลาทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานไทยพัทธมนัส ไพบูลย์ศิริ
2565ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์กรณีผู้ใช้งานในโลกอินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์ผลงานโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือรวบรวมผลงานของผู้อื่นพรกรัณย์ เลิศธนพาณิชย์
2565มาตรการรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษจำคุกเพื่อป้องกันสังคมวิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
2565การปรับใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดต่ออันตรายระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตรีรัตน์ ทองมั่ง
2565ระบบการตรวจประเมินการปฏิบัติตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทยสิกานต์ แก่นจันทร์
2021The Supervisory and regulatory dilemma on equity-based crowdfunding in TaiwanChin-wei Chang
2565การนำมาตรการปรับมาใช้ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง ณัฐธิดา เทพรักษ์
2565การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กรณีกิจกรรมสื่อมวลชนและกิจกรรมของรัฐสภาญาณิศา ยอดประเสริฐ
2565การคุ้มครองนักท่องเที่ยวอวกาศของ Suborbital Flight: ศึกษาเรื่องการได้รับความช่วยเหลือและการได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหาย ณหทัย มากสวาสดิ์
2565ข้อจำกัดทางกฎหมายในการควบคุมกล่องสุ่มในเกมออนไลน์ชนภัทร สุดาวงศ์
2565เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญภายใต้ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2562)จักรภพ สิทธิบุณยพัชร์
2565ปัญหาทางกฎหมายในการนำทรัพย์อิงสิทธิมาจำนองชลลดา เสรีสมนึก
2565ปัญหาของการเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลภายใต้มาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562ชิตพล พงศ์วชิราพร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1686