Law - Theses : [1324] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1324
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตดารณี แสงนิล, 2515-
2547ขอบเขตของสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542รัตติ สุนทรวราภาส
2544เสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540เศรษฐรัช ธรเสนา
2544การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายไทยษมาภรณ์ กิตติจรส
2546การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในความผิดอาญาอันเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มวนิดา สิงห์ก้อม
2546การปลดจากล้มละลายของบุคคลธรรมดาสรินยา ลิ่มวณิชสินธุ์
2547กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์
2544พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ : ศึกษากรณีกฎหมายป้องกันการทุจริตในการใช้บัตรเครดิตบนอินเตอร์เนทวุฒิพงศ์ เถาวัฒนะ
2544ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540ศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล
2547การระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (สิทธิบัตร สิทธิบัตรพืช และพันธุ์พืช)จิรวรัตน์ พุทธรังษี
2547กระบวนการก่อนการพิจารณาคดีแพ่ง : ผลต่อการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยคู่ความจาตุรันต์ จันทะนะ, 2522-
2547หลักบทบังคับ (Mandatory procisions) ในกฎหมายการอนุญาโตตุลาการในการพาณิชย์ระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีกฎหมายต้นแบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 1985 และพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545จักรพงศ์ เรืองเศรษฐการ, 2518-
2546มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่เป็นเกาะ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะพีพีสมพงษ์ จิวะวิทูรกิจ
2546การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจสาวิตรี เจริญชัยอักษร
2544การกระทำความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัวนฤพนธ์ จ้อยทองมูล
2547การกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยาน : ข้อพิจารณาตามกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานกรองทอง แย้มสอาด
2546ความลับของการอนุญาโตตุลาการอรดา วงศ์อำไพวิทย์
2546การตั้งเอกชนเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายไทยวราลี เจริญเลิศวิลาศ
2546การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชายเลนเอกรินทร์ ไพเราะ
2546วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาคดีอาญาต่อเนื่องรังสรรค์ พิบูลย์กิจสกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1324