OAR - Learning Materials : [15] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2558Crosswalk ช่วยดึงข้อมูลต่างระบบ : ฐานข้อมูลห้องสมุด (Sierra) สู่ ThaiLIS Digital Collectionสุนิตา เข็มทอง
2551คู่มือปฏิบัติงานและการให้บริการ CU Cyber Zone : บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาคมจุฬาฯระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการสร้างและแก้ไขข้อมูลเว็บเพจฝ่ายบริการผู้อ่านระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุภกร เมาลานนท์; ระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริการสารสนเทศสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระเบียบ แสงจันทร์
2548Welcome to E-Libraryเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; ระเบียบ แสงจันทร์
2552Pilot project การจัดทำหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการหนังสือหายากออนไลน์ : E textชัชวาล ศรีสละ
2552Pilot project การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการหนังสือหายากออนไลน์ : E text ภาค 1 การจัดทำโครงการชัชวาล ศรีสละ
2551คู่มือหลักการและวิธีปฏิบัติงานผลิตสื่อภาพดิจิทัล ภาพถ่าย ภาพสไลด์ชัชวาล ศรีสละ
2552การจัดทำคลังข้อมูลภาพดิจิทัลชัชวาล ศรีสละ
2551การใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและการจัดการภาพชัชวาล ศรีสละ
2549คู่มืองานถ่ายภาพแบบ Conventional type ของศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการชัชวาล ศรีสละ
2547ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ บุคลากรสายงานสนับสนุนการบริหารและบริการวิชาการของจุฬาฯ-
2547ทักษะการสืบค้นสารสนเทศยุพิน จันทร์เจริญสิน
2547การทำผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการฝึกอบรมศิริงาม แผลงชีพ; สุนิตา เข็มทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15