Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32688
Title: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
Other Titles: A model of causal relationships between institutional environment variables and educational outcomes of nurse students
Authors: อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์
Advisors: ธิดารัตน์ บุญนุช
สุชาติ ตันธนะเดชา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อผลลัพธ์ทางการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL Model) ของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลและเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมสถาบันเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขึ้นเป็นสมมุติฐานการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 9 ตัว ตัวแปรสังเกตได้ 25 ตัว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2538 ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 14 แห่งจำนวน 467 คน ทำการเลือกโดยวิธีสุ่มแบบสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 6 ฉบับ แบบวัด 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างโดยการหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง 2 ตัว และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรมลิสเรล รุ่น 8.1 ผลการวิจัยถึงแม้ว่าให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ สรุปได้ว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค – สแควร์ = 2445.45 (องศาอิสระ = 253) ค่าดัชนีความสอดคล้อง = 0.65 รูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์ด้านความรู้ได้ร้อยละ 5 อธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์ด้านทักษะได้ร้อยละ 10 และอธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์ด้านจิตตได้ร้อยละ 1 ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางบวกขนาดใหญ่ที่สุดต่อตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้านความรู้ ตัวแปรแฝงผลลัพธ์ด้านทักษะ และต่อผลลัพธ์ด้านจิตต คือตัวแปรแฝงกระบวนการเรียนการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.21, 0.16 และ 0.11 ตามลำดับ ทุกค่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ การเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมสถาบันเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่นำเสนอเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง และเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมสถาบัน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลต่อไป
Other Abstract: The purpose of this study were 1) to synthesize concepts and theories regarding institutonal environments which affect educational outcomes of nurses students ; 2) to develop a linear structural relationships model explaining educational outcomes of nurse students ; and 3) to propose the arrangements of the institutional environments for educational outcomes development of nurse students. The model used in this study was developed from theories and researches relating student development. The model was a LISREL model consisting of 9 latent variables and 25 observed variables. SIX questionnaires and four tests were developed for data collection. The samples were randomly selected from 14 nursing colleges in Bangkok including 467 nurse students who were studying in the final semester of academic year 1995. Basics statistics were used to analyze the background of the samples. The LISREL program version 8.1 was used in testing the measurement and the structural models. The results, although the parameter estimation was incomplete, indicated that the developed model was not consistent with empirical data, with chi – square = 2445.45, degree of freedom = 253, and GFI = 0.65. The model accounted for 5 % of the variance in knowledge outcome, 10 % for skill outcome and 1 % for affective outcome. The largest direct positive effect to knowledge outcome, skill outcome and affective outcome came from teaching – learning method, with non significant standardized effects of 0.21, 0.16 and 0.11. The suggest model and programs for nurse student development were accepted by experts to be used for enhancing institutional environments to develop educational outcomes of nurse students.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: อุดมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32688
ISBN: 9746358006
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atthaporn_hi_front.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open
Atthaporn_hi_ch1.pdf12.66 MBAdobe PDFView/Open
Atthaporn_hi_ch2.pdf23.78 MBAdobe PDFView/Open
Atthaporn_hi_ch3.pdf8.51 MBAdobe PDFView/Open
Atthaporn_hi_ch4.pdf30.65 MBAdobe PDFView/Open
Atthaporn_hi_ch5.pdf16.86 MBAdobe PDFView/Open
Atthaporn_hi_back.pdf14.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.