Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/329
Title: การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา
Other Titles: A presentiation of appropriate content components in education network websites
Authors: พิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี
Advisors: วิชุดา รัตนเพียร
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Vichuda.R@chula.ac.th
Subjects: อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
เว็บไซต์--การออกแบบ
Issue Date: 2545
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาการนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน 17 ท่าน ดำเนินกงานวิจัยด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคเดลฟาย โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 3 รอบ เกี่ยวกับการนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสมที่ควรอยู่ใน เว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบหลัก คือ เว็บเพจแนะนำ เว็บเพจแสดงภาพรวมรายวิชา เว็บเพจกิจกรรมและการบ้านที่มอบหมาย เว็บเพจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียน เว็บเพจการประเมิน เว็บเพจการอภิปราย เว็บเพจประกาศข่าว เว็บเพจการตอบคำถาม 2. องค์ประกอบย่อยทั้งหมดมี 33 องค์ประกอบคือ รูปภาพที่ชวนให้สนใจ รหัสผ่านเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียน อธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้เว็บ รหัสวิชาและชื่อวิชา ประมวลรายวิชา วิธีการเรียนการสอน กำหนดการสอบ วัดผลการเรียน แจ้งระดับชั้นของผู้เรียน แจ้งสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail ของผู้สอน การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น คำสั่งของกิจกรรมที่มอบหมาย วิธีการส่งงาน กำหนดเวลาส่งงาน เกณฑ์เงื่อนไขของการตรวจงาน ตารางการส่งงาน, แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภายในและภายนอกประเทศ ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เว็บเกี่ยวกับการศึกษา คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบทเรียน การประเมินผู้เรียน การประเมินผู้สอน การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินผลต่างๆ ประเด็นการอภิปรายที่แยกหัวข้อที่เป็นวิชาการ และไม่เป็นวิชาการออกจากัน ควรระบุหัวข้อและวันที่ส่งกระทู้ สามารถกลับไปดูกระทู้เก่าๆ ได้ ข่าวการเรียนการสอน ข่าวรับสมัครงาน ข่าวการฝึกอบรมต่างๆ ตัวกระพริบหรือตัวนำที่บอกว่าเป็นข่าวใหม่ คำถามที่พบบ่อย ประมวลคำถามคำตอบที่ผ่านๆ มา และคำถามำยในบทเรียน
Other Abstract: To study the appropriate content components in educational network websites. The samples consisted of seventenn experts in internet for instruction. The Delphi technique wasa used for data collection. The data were collected by three rounds of Delphi instruments. The results indicated that: 1 the main appropriate content components for education network websites should contain 8 components as follows; home page, course overview web page, assignment web page, resources web page, evaluation web page, discussion web page, bulletin board web page, question and answer web page. 2. The minor appropriate content components for education network websites should contain 33 components as follows ; attractive graphics, password for registered user, target users, subject code, subject name, subject syllabus, how to study, test date, target students class level, teacher contact information including e-mail address, online registration, software requirement, assignment requirement, assignment direction, assignment criteria, assiagnment time table, additional resources, local and international library resources, research databases, other educational resources, glossary, learners evaluation, teachers evaluation, evaluation criteria, topics for discusion, date and time of webboard posting, webboard revisions, news related to instruction, news related to job posting, news related to training program, blinking fonts identifying new news, FAQ and questions and answers related to the leassons.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Degree Name: ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: โสตทัศนศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/329
ISBN: 9741710097
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pimrat.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.