Law - Research Reports : [26] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Influence of English law in the drafting of book 6 of the civil and commercial code of Thailand : research reportSurutchada Reekie
2565การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564พัชร์ นิยมศิลป
2564การเสนอขายสินค้าเลียนแบบในฐานะการกระทำทางการค้าอันไม่เป็นธรรมกัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์
2564ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างสรรค์ขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานสิพิม วิวัฒนวัฒนา
2555การนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กฎหมายไทย : รายงานวิจัยศักดา ธนิตกุล
2549การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามผู้รับอนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักดา ธนิตกุล
2543การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนชุมพร ปัจจุสานนท์; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน; ศักดา ธนิตกุล; ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์; โสตถิธร มัลลิกะมาส; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์; ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์; สุภาสินี ขมะสุนทร; กฤษณี มาศรีจันทร์; รณิดา วงศ์พานิช; นฐมลย์ พงษ์รอจน์
2525วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; วิษณุ เครืองาม; ไชยยศ เหมะรัชตะ; สุดาศิริ เฮงพูลธนา; กาญจนา นิมมานเหมินทร์; ดำริห์ บูรณะนนท์; มุรธา วัฒนะชีวะกุล; วิมลศิริ ชำนาญเวช; วีระพงษ์ บุญโญภาส; สุผานิต มั่นศุข; สุษม พัฒนะศิริ; ธงทอง จันทรางศุ; ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย; วานิช ชุติวงศ์
2545การเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน : รายงานการวิจัยอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์; ไพโรจน์ โลกนิยม; วนิดา พรไพบูลย์
2531การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; เสถียร รุจิระวณิช; วินัย สมบูรณ์; ธนพรรณ สุนทระ
2542แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็กสุดาศิริ วศวงศ์; อัญชลี เสรีรักษ์; กำจร นาคชื่น; ชนินาฎ ณ เชียงใหม่; มาลี พูลคลองตัน; ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์
2533การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานผลการวิจัยสุดาศิริ วศวงศ์
2539การคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบกิจการประมงทะเล ซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบการที่จังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัยสุดาศิริ วศวงศ์
2540มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไชยยศ เหมะรัชตะ
2530มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิ การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2525ปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2525ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2527ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2526การศึกษาการดำเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไชยยศ เหมะรัชตะ; สุรพล ไตรเวทย์; ปิ่น ศรีเมือง; เชิดชู รักตบุตร์
2528การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก : รายงานการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26