Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33172
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย-
dc.contributor.authorนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์-
dc.date.accessioned2013-07-17T07:17:28Z-
dc.date.available2013-07-17T07:17:28Z-
dc.date.issued2555-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33172-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555en_US
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมจากนโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติดของไทยและต่างประเทศ และปัจจัยที่ทำให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดถูกกำหนดเป็นนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตัวและกำหนดนโยบาย จำนวน 10 ราย ผลการศึกษาพบว่า การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นแนวคิดที่มุ่งปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เสพยาเสพติดจาก “อาชญากร” มาเป็น “ผู้ป่วย” เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม แทนการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้รูปแบบการเบี่ยงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยให้การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาด้านคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้แนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดได้รับการกำหนดเป็นนโยบาย คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ ทุกภาคส่วนล้วนเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนำมาตรการปราบปรามยาเสพติดมาใช้ทำให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาล-คนล้นคุกตามมาในที่สุด ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการมาตรการอื่นๆ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ประกอบกับประสบการณ์จากต่างประเทศ ได้มีพัฒนาการของการนำแนวคิดการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดไปกำหนดนโยบายใช้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และประสบการณ์จากต่างประเทศข้างต้นมีอิทธิพลสำคัญต่อการนำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่วาระนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย ส่วนการกำหนดนโยบายนั้น พบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดมีการพัฒนาจนสามารถทราบแนวทางในการนำมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบกับตัวแสดงนโยบาย คือ ผู้นำทางการเมืองที่มีภาวะผู้นำในการปกครองประเทศ จึงเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดนโยบายด้วยตนเอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้าใจต่อประเด็นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน เล็งเห็นความสำคัญและได้ประโยชน์ร่วมกันจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด จะมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติดเพื่อนำมาใช้เป็นกลไกเสริมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนen_US
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this study are to explore the concepts, purposes, and model to decriminalization of drug cases from Thailand and foreign countries, and to find the factors contributing to the concept of decriminalization of drug cases. This study is a qualitative research applied on documentary research and in-depth interview from 10 stakeholders who are involved in policy process. The results showed that the decriminalization of drug cases is a concept that aims to change the view of drug addicts is the "patient" doesn’t be the "criminal" to receive appropriate medical treatment instead of being prosecuted by the criminal justice system which assisted the administration of criminal justice to be more effective. The key factors that encourage the decriminalization of drug cases have been defined as a policy are the drug problem intensified in all areas of the country that make all sectors of society recognized the necessity of decisive measures to resolve the problem, causing case backlog and overcrowding issues later. As a result, relevant agencies need to seek other measures to solve those problems combined with the experiences from foreign countries which has been developed the decriminalization of drug cases as a policy to suppress drug. The serious drug problem and experiences from foreign countries are the major influences in defining policy agenda in Thailand. Later for the policy formulation, knowledge associated with decriminalization of drug cases has been developed to be implemented effectively. In addition the policy actor, the political leader with a strong leadership is able to decide his own policy. All relevant agencies also have same understanding in decriminalization of drug cases policy. As a result, there is no conflict between the agencies and all agencies recognized the benefits from the policy. Therefore, to promote and encourage all sectors to recognize the importance of decriminalization of drug cases is an important part for supporting and setting a policy agenda to achieve sustainable solutions.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.subjectการทำยาเสพติดให้ถูกต้องตามกฎหมายen_US
dc.subjectลดทอนความเป็นอาชญากรรมen_US
dc.subjectการใช้ยาในทางที่ผิด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับen_US
dc.subjectยาเสพติดกับอาชญากรรมen_US
dc.subjectDrug legalizationen_US
dc.subjectDecriminalizationen_US
dc.subjectDrug abuse -- Law and legislationen_US
dc.subjectDrug abuse and crimeen_US
dc.titleนโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมen_US
dc.title.alternativePolicy and alternative measure to drug cases : a case study of decriminalizationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameสังคมวิทยามหาบัณฑิตen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
dc.degree.disciplineสังคมวิทยาen_US
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.email.advisorjutharat.u@chula.ac.th-
Appears in Collections:Pol - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nanrapat_ch.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.