Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33397
Title: การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย
Other Titles: Communication and the change and maintenance of social classes structure : a case study of football consumption culture in Thai society
Authors: ณัฐสุพงศ์ สุขโสต
Advisors: อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
กาญจนา แก้วเทพ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Orawan.P@Chula.ac.th
Kanjana.Ka@chula.ac.th
Subjects: ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ชนชั้นในสังคม
โครงสร้างสังคม
การสื่อสาร -- แง่สังคม
ฟุตบอล
Social classes
Social structure
Communication -- Social aspects
Soccer
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นกับการเข้ารหัสความหมายการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นกับการถอดรหัสความหมายและปฏิบัติการในการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอล และ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้างทางชนชั้นในสังคมไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ภาคประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) และการศึกษาภาคตัดขวาง (cross sectional analysis) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสังเกตุการณ์ ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) และเอกสารอื่น ๆ ผลการวิจัยพบว่าชนชั้นในการเข้ารหัสความหมายฟุตบอลหรือกลุ่มของผู้ส่งสารจะแปรผันไปตามยุคสมัย กล่าวคือในยุคราชสำนักชนชั้นสูงจะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการกำหนดความหมายฟุตบอล จากนั้นจึงเริ่มถ่ายเทมาสู่กลุ่มชนชั้นกลางในยุคราชสำนักสู่สามัญชนและมามีบทบาทมากที่สุดในยุคอุตสาหกรรมการสร้างผู้เล่นและผู้ชม ซึ่งชนชั้นที่มีศักยภาพในการครอบครองและแปลงรูปทุนกลายเป็นชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่าในการควบคุมการเข้ารหัสและกำหนดความหมายของฟุตบอล สำหรับการศึกษาการถอดรหัสความหมายของผู้บริโภคฟุตบอลนั้น พบว่าผู้บริโภคฟุตบอลมีการรับรู้และตีความหมายในภายในกรอบความหมายที่ผ่านการเข้ารหัส อย่างไรก็ตามผู้บริโภคแต่ละชนชั้นจะมีแบบแผนการบริโภคที่เหมือนกันในเชิง “ประเภท” (similarity in kind) แต่จะแตกต่างกันในเชิง “ระดับ” (difference in degree) ในแบบแผนการบริโภคฟุตบอลในส่วนของการเข้าถึง สถานที่ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย การสื่อสารมีบทบาททั้งในการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาชนชั้น การสื่อสารในการเข้ารหัสและรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการธำรงรักษาชนชั้นเอาไว้ ชนชั้นที่มีอำนาจในการเข้ารหัสจึงเป็นไปเพื่อธำรงรักษาชนชั้นตนเองเอาไว้ สำหรับการถอดรหัสความหมายที่เป็นแบบแผนการบริโภคฟุตบอลในการเล่นและการชมฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อธำรงรักษาชนชั้นไว้ ส่วนในมิติการเลื่อนชนชั้น เกิดขึ้นได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นจากชนชั้นล่างสู่ชนชั้นกลางในมิติการเล่นฟุตบอลเท่านั้น แต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นไปได้น้อยมาก การสื่อสารมีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่และผลิตซ้ำอุดมการณ์ชนชั้นกลาง โดยนำเสนอกรณี “ยกเว้น” ให้เป็นกรณี “ทั่วไป” ให้ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาราวกับเป็นธรรมชาติ
Other Abstract: The purposes of this research were to: (1) study the relation between the class and the meaning encoding of the consumption of football culture (2) study the relation between the class and the meaning decoding and practice of the construction of football culture and (3) analyze the relation between communication and the change and maintenance the structure of class in Thai Society. The methodology in this study were the qualitative research, historical analysis by documentary analysis, cross sectional analysis consisting of interview, observation, ethnography and other documents. The finding of this study was that the meaning encoding of football culture depended of class in each period of time. In Royal period, the high was the group who have power to determine meaning and transform to the second period, the high class and middle class. The third period, industrial period or football industry, middle class have a role to dominate the player and consumption. In conclusion, the upper class having potential to control and transform capital, and the reasons for continuing power of encode meaning. For the study of meaning of decoding of football consumer found that the football consumption have a perception and interpretation meaning in the framework of the decoder. However, consumer in each class have a pattern of consumption similarity in kind but different in degree for example accession, place, accessories, costs. Communication plays an important role both change and maintain class. Communication in encoding and other communication patterns were use as a tool to maintain in each class. For the meaning decoding which was pattern of football consumption in playing and watching football also maintain in each class. For the changing class, it was especially accepted as the player of the lower class to the middle class but have less opportunity to succeed. Moreover, communication as a tool to produce and reproduce bourgeoisie ideology presenting the case study of “exception” to the “general”.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: นิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33397
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nutsupong_su.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.