Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33825
Title: บทบาทของศาลในการพักการลงโทษ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยกับสหรัฐอเมริกา
Other Titles: The role of courts in parole : a Thai-U.S. comparative study
Authors: เนติพันธ์ บุญมา
Advisors: มุรธา วัฒนะชีวะกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: การรอลงอาญา
ศาล -- ไทย
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การพักการลงโทษ เป็นกระบวนการในการปลดปล่อยผู้กระทำความผิดออกจากเรือนจำโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ก่อนที่จะได้รับโทษครบถ้วนตามคำพิพากษา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามทฤษฎีการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดโดยวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ ตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่ การพักการลงโทษในประเทศไทยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 แล้ว หากแต่ยังมีใช้เป็นจำนวนน้อยเพราะแนวความคิดทางราชทัณฑ์ของไทยมุ่งที่จะให้มีการอภัยโทษมากกว่า และขั้นตอนในการดำเนินงานซับซ้อนยุ่งยาก กระบวนการพักการลงโทษยังขาดการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกตามหลักดุลและคานอำนาจ ขาดการคุ้มครองตามหลักกระบวนการนิติธรรม แต่อย่างไรก็ดีการพักการลงโทษในประเทศไทยสามารถใช้ได้ผลดี เพราะมีจำนวนผู้พักการลงโทษที่กระทำผิดเงื่อนไขจนถูกยกเลิกพักการลงโทษน้อยมาก จึงเกิดแนวความคิดในทางที่จะเพิ่มการพักการลงโทษในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยวางหลักของการพักการลงโทษให้เป็นสากลทัดเทียมอารยประเทศ จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการพักการลงโทษที่แพร่หลายและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังมากมาย โดยกำหนดให้ศาลในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระเข้าไปตรวจสอบการพักการลงโทษได้ มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังตามหลักกระบวนการนิติธรรม และศาลยังสามารถวางแนวทางในการพักการลงโทษโดยอาศัยคำพิพากษาได้ด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับระบบการพักการลงโทษในประเทศไทย โดยวางข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ศาลและราชทัณฑ์ร่วมกันขยายหลักการพักการลงโทษให้แพร่หลายและเป็นธรรมมากขึ้น
Other Abstract: Parole is a process by which a prisoner is released with conditions of supervising his behavior before he fully serves his imprisonment term. In criminology, it is considered a noninstitutional treatment. It has been introduced to Thailand since B.E.2479. However, it has infrequently been used in Thailand because of several reasons including the complexity of the parole procedure of the Corrections Department the absence of any protection under the principle of Due Process of Law, and the absence of any review by external organization such as courts. Moreover, the Corrections Department’s emphasis on the pardon process rather than parole makes the use of the latter even more infrequent. Since the statistics shows that few parolees have violated any conditions of controlling their behavior or have committed a new crime so that their parole has been revoked, the use of parole in Thailand should be increased and its system should be improved. It is found in this study that the parole system in the U.S. is a very good model of the parole system in terms of the protection of the offender afforded by the Due Process of Law Principle and the court’s review of both the parole procedure and the board’s decisions. Besides, the court has authority to fix in its judgements any guidelines in the parole process. Therefore, this thesis takes the model of U.S. parole system and applied it with some changes to Thailand. Several comment and suggestions on parole system have been proposed in this thesis in order to enable the court and the Corrections Department to easily cooperate with each other in the parole process and improve it for more fairness.
Description: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิติศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33825
ISBN: 9746337041
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Netipun_bo_front.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open
Netipun_bo_ch1.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open
Netipun_bo_ch2.pdf11.38 MBAdobe PDFView/Open
Netipun_bo_ch3.pdf7.85 MBAdobe PDFView/Open
Netipun_bo_ch4.pdf29.6 MBAdobe PDFView/Open
Netipun_bo_ch5.pdf4.23 MBAdobe PDFView/Open
Netipun_bo_back.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.