Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34454
Title: อิทธิพลของตลาดกลางสินค้าการเกษตรหัวอิฐต่อการขยายตัว ของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
Other Titles: The influencf of hua-itt agricultural central market on the Expansion of Nakhon Si Thammarat Municipality
Authors: อนวัช สุวรรณเดช
Advisors: สุวัฒนา ธาดานิติ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: ตลาดกลางสินค้าเกษตร (หัวอิฐ)
เมือง -- การเจริญเติบโต -- ไทย (ภาคใต้)
การวิเคราะห์พื้นที่
บ้านหัวอิฐ (นครศรีธรรมราช)
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
Issue Date: 2534
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง อิทธิพลของตลาดกลางสินค้าเกษตรหัวอิฐที่มีผลต่อการขยายตัวของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลทางการเกษตร จึงเป็นดินแดนเบื้องหลังให้กับตลาดขายส่งผักและผลไม้บริเวณบ้านหัวอิฐ ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของภาคใต้ จึงเป็นผลให้การกระจายสินค้าเป็นไปโดยสะดวก จากสาเหตุนี้ทำให้ตลาดขายส่งผักและผลไม้บริเวณบ้านหัวอิฐ ได้ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกด้วย จากการศึกษาถึงแนวโน้มในการขยายตัวของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า ทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 4 ทำให้การขยายตัวหยุดชะงักลง ส่วนทางทิศใต้มีการขยายตัวตามแนวถนนราชดำเนิน ซึ่งจะค่อยๆ ชะลอตัวลง เนื่องจากไกลจากศูนย์กลางขึ้นทุกที ทำให้พื้นที่ทางทิศตะวันออกตามแนวถนนพัฒนาการคูขวางและถนนอ้อมค่าย พื้นที่ทางทิศตะวันตกตามแนวทางหลวงสาย 4016 เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวที่สำคัญ ดังนั้น การที่มีตลาดกลางสินค้าเกษตรหัวอิฐเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกบนทางหลวงสาย 4016 แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเจริญขึ้นแก่พื้นที่บริเวณนี้อย่างรวดเร็ว แต่ตลาดกลางสินค้าเกษตรหัวอิฐก็มิใช่ปัจจัยหลักในการดึงการขยายตัวของเมืองออกมา แต่เป็นเพียงปัจจัยเร่งให้การขยายตัวของเมืองตามทิศทางนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในระยะสั้น ได้แก่ การขยายเขตเทศบาลออกมาครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้ โดยเทศบาลจะต้อง 1) จัดให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรของตลาดทั้งหมด โดยมีภาครัฐบาลเข้าเป็นส่วนร่วมด้วย 2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3) จัดระเบียบในพื้นที่ ส่วนข้อเสนอในระยะยาว ได้แก่ การย้ายตลาดออกไปยังพื้นที่ใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขคือ มีพื้นที่เบื้องหลังที่อุดมสมบูรณ์และมีที่ตั้งสะดวกในการกระจายสินค้าไปสู่อำเภอและจังหวัดอื่นๆ ประกอบทั้งจะต้องตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมือง ในการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอพื้นที่บริเวณทางหลวงสาย 4103 ทางตอนใต้ เป็นที่ตั้งตลาดแห่งใหม่ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงพื้นที่แห่งหนึ่ง ซึ่งตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
Other Abstract: The research aims at studying the influence of Hua-ITT agricultural central market on the expansion of Nakhon Si Thammarat Municipality and proposing the guidelines for the solution of both short-termed and long-termed problems. The study reveals that Nakhon Si Thammarat has been a significant area to provide Hua-ITT agricultural central market with the province is a fertile area and functions as a center for the distribution of goods in the Southern Part. Hua-ITT agricultural central market, thus, becomes the most important agricultural market of both Nakhon Si Thammarat and the whole Southern Part. According to the study of the expansion trend of Nakhon Si Thammarat Municipality, it is found that in the north, the expansion is limited because the area is the location of the 4th Region Army. In the South, the expansion grows along Raj Damnern Rd. and becomes less concentrated as the distance is far from the urban center. AS a result, the important area to accommodate the urban expansion is the Eastern area along Pattanakarn Khukhwang Rd. and Ong Khai Rd. and the Western area along Highway No. 4016. Although Hua-ITT agricultural central market has brought a great deal of development to the Western area, it is not the main cause of the urban expansion in this direction but only a stimulating factor. In this research, who types of solution; short and long-termed, have been proposed. For short-termed solution, the Municipality of Nakhon Thammarat should expand its region to cover the Western area and do as follows: 1) Cooperate with the government sector to organize the market. 2) Improve the infrastructure. 3) Make some arrangement of the area. And for long-termed solution, the market should be relocated under the condition that the new market is in the proper location for distributing products to other area conveniently and at the same time not far from Nakhon Si Thammarat Community. The area around Highway No. 4103 in the South has been proposed to be the location of the new market.
Description: วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
Degree Name: การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การวางแผนภาคและเมือง
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34454
ISBN: 9745783498
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anawat_su_front.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_ch1.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_ch2.pdf9.9 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_ch3.pdf39.27 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_ch4.pdf16.17 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_ch5.pdf10.75 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_ch6.pdf10.99 MBAdobe PDFView/Open
Anawat_su_back.pdf22.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.