Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35757
Title: การกำหนดราคาประกันไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญา
Other Titles: Electricity insurance pricing for the bilateral contract market
Authors: อรรณพ นิจอนันต์
Advisors: กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Advisor's Email: kulyos.a@eng.chula.ac.th
Subjects: ระบบไฟฟ้ากำลัง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อขาย
ประกันภัย
การกำหนดราคา
Electric power systems
Insurance
Pricing
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างของกิจการไฟฟ้าจากการซื้อขายไฟฟ้าอย่างผูกขาดไปสู่การซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในส่วนต่างๆของกิจการไฟฟ้ากันมากขึ้นทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์โดยตรงในการเลือกซื้อไฟฟ้าได้อย่างอิสระ โครงสร้างการซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีมีอยู่ 3 แบบหลัก คือ โครงสร้างแบบตลาดกลาง โครงสร้างแบบคู่สัญญา และโครงสร้างแบบผสม ในวิทยานิพนธ์นี้จะพิจารณาเฉพาะการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญาเท่านั้น ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ย่อมประกอบไปด้วยอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก โอกาสที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในระบบจะเกิดการขัดข้องย่อมมีมากตามไปด้วย บางครั้งเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบอาจส่งผลทำให้ต้องมีการปลดโหลดในระบบบางส่วนออกเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวมเอาไว้ การปลดโหลดในการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญานั้นจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้าโดยหากผู้ซื้อไฟฟ้าไม่ได้รับปริมาณไฟฟ้าเท่ากับความต้องการอาจเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อกิจการหรือธุรกิจของผู้ซื้อไฟฟ้า เพราะฉะนั้นการทำประกันไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต่อผู้ซื้อไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงให้กิจการของผู้ซื้อไฟฟ้าได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการกำหนดราคาเบี้ยประกันไฟฟ้า (Electricity insurance pricing) ในระบบไฟฟ้าที่มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญา (Bilateral Contract) ซึ่งมีศูนย์ควบคุมระบบอิสระ (ISO) เป็นผู้ควบคุมการซื้อขายและควบคุมการสั่งปลดโหลดตามสัญญาซื้อขายเมื่อเกิดเหตุขัดของในระบบส่ง การคิดราคาจะอาศัยหลักการของเกมยุติธรรม (Fair game) เหตุการณ์ระบบส่งขัดข้องจะถูกสุ่มโดยอาศัยวิธีการ Monte Carlo Simulation จากนั้นจะนำเหตุการณ์ต่างๆที่สุ่มได้มาประเมินความเสียหายหากโหลดถูกปลด และจะนำไปคิดเป็นค่าเบี้ยประกันโดยให้เกิดความยุติธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประกัน วิธีการที่นำเสนอได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ IEEE RTS-79 เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง
Other Abstract: Electricity markets in many countries have been restructured from vertically integrated system to an open access market. In this new environment, it allows consumers to freely choose their own electricity supplier. Typically, there are 3 main market structures, i.e. power pool, bilateral contract, and hybrid. This thesis focuses on the bilateral-contract-based market. A bulk power system consisting of many types of equipment has high risk of equipment failure. It may lead to severe system instability unless proper partial load shedding scheme is performed in time. In case a part or an amount of bilateral transaction is cutoff, there would be a great impact to participants, buyer and seller, of that committed transaction. The electricity buyer cannot receive enough electricity and may lead to serious damage. Therefore, electricity insurance is important for electricity buyer to reduce risk and increase business security. This thesis proposes electricity insurance pricing for bilateral contract market, which may be supervised by the independent system operation (ISO). The ISO controls all transactions occurring in the system as well as it can curtail some transactions in case there exists a congestion problem. The pricing scheme is based on a fair game principle. Monte Carlo simulation is used to generate contingency events; to calculate impact of load curtailment, and then price the fair insurance premium. Application of this method to IEEE RTS-79 test system is shown as an example.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมไฟฟ้า
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35757
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1016
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2010.1016
Type: Thesis
Appears in Collections:Eng - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
annop_ni.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.