Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/358
Title: การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัย
Authors: วิไล วงศ์สืบชาติ
พัฒนาวดี ชูโต
Email: Wilai.W@chula.ac.th
Pattanawadee.X@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
Subjects: การสื่อสาร
โรคเอดส์
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: "การสื่อสารโรคเอส์ : ใครคือประชากรที่ไม่เข้าถึงเอดส์" เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่านับจากที่ได้มีการสื่อสารเกี่ยวกับโรคเอดส์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วนั้น จะยังมีประชากรกลุ่มใดบ้างที่เข้าไม่ถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การสังเคราะห์รายชื่อเอกสารรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย (เฉพาะเอกสารภาษาไทย) ที่ปรากฏในหนังสือ "บรรณานุกรมรายงานการวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย" (2538) จำนวน 1,098 เรื่อง และการสังเคราะห์เนื้อหาของรายงานผลการวิจัยเชิงประเมินผลการสื่อสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับประเทศจำนวน 3 เรื่อง ทำให้สรุปได้ว่าไม่น่าจะมีประชากรกลุ่มใดที่เข้าไม่ถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้รับสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือมีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อโรคเอดส์ นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวทางเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับโรคเอดส์และแนวทางเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/358
ISBN: 9746346059
Type: Technical Report
Appears in Collections:Pop - Research Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patanawadee(aids).pdf3.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.