Med - Research Reports : [72] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง blood-brain barrier : การศึกษาในสัตว์ทดลองและในเซลล์เพาะเลี้ยง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์; ธนัญญา ทองตัน; อนันต์ ศรีเกียรติขจร
2554การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง; อทิตยา แก้วเสมา
2557การวิเคราะห์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวีโดยทีเซลล์ : การทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกัน HIV : รายงานการวิจัยปกรัฐ หังสสูต; ญาดา ตันสิริ
2010Pharmacokinetics of low-dose lopinavir/ritonavir tablet formulation in HIV-1 infected childrenThanyawee Puthanakit; Kiat Ruxrungtham; Chitsanu Pancharoen; Jintanat Ananworanich; Torsak Burunupradah; Arunee Klinklom
2011Reproductive health and HIV contraception and the prevention of HIV infection-Conception and contraception in Thai people living with HIV : Report of project resultsSurasith Chaithongwongwatthana; Jintanat Ananworanich; Nadia Kancheva Landolt; Anchalee Avihingsanon; Nittaya Phanuphak; Nipay Teeratakulpisarn
2553โครงการวิจัยการศึกษารหัสพันธุกรรมของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเมตะบอลิสมของไตรกลีเซอไรด์ในประชากรไทยที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงมาก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; ธิติ สนับบุญ; สุพรรณิการ์ เจริญ; วาณี เปล่งพานิชย์; สุชัญญา พูลสุข; ณัฐณิชา ห่วงงาม
2554การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1) : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์; สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์; ประวิตร เจนวรรธนะกุล; วาสินี วิเศษฤทธิ์
2554การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค HI (Hemagglutination Inhibiton) Test : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
2010The role of SHP-1 promoter 2 hypermethylation detection of lymph node micrometastasis in resectable nonmetastasis NSCLC as a prognostic marker of diseaseVirote Sriuranpong
2554การติดตามและประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (รายงานการวิจัย โครงการวิจัยนำร่อง)ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา; สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี; พรพรรณ สุภวรรณวงศ์
2554โครงการวิจัยนำร่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในผู้สูงอายุ : ผลของการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตร่วมกับการให้มะนาวผงกับขมิ้นชัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีน ภาวะเหนือพันธุกรรมของจีโนม ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และอัตราการกลับเป็นซ้ำ : รายงานผลการวิจัยปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; จุลินทร์ โอภานุรักษ์; สุพจน์ รัชชานนท์; ชาญชัย บุญหล้า; อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
2011The study of pathophysiology of biliary atresia in infantsPaisarn Vejchapipat
2553การวิจัยนำร่องกลไกการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดสมองในวัยสูงอายุด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ : รายงานการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2552แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนายาจากพิษงูจงอาง : การศึกษาระยะก่อนคลินิก : รายงานฉบับสมบูรณ์โสภิต ธรรมอารี; ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์; นฤมล พักมณี; พลกฤษณ์ แสงวณิช; Tamotsu-Omori Satoh; สุนุชชา สุนทรารชุน; พรรณิภา จุลสุคนธ์; จุรีพร น้อยพรหม; สุจิตรตรา ไทยทำนัล; ตวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์; ลาวัณย์ จันทร์โฮม; อมร เพชรสม; ชาญณรงค์ มิตรมูลพิทักษ์
2554Plasmodium knowlesi, an emerging human malaria : molecular surveillance, genetic characterization and role of anopheline malaria main vectors in Thailand in disease transmissionSomchai Jougwutiwes; Chaturong Putaporntip; Jeeraphat Sirichaisinthop
2554เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์; รัฐจักร รังสิวิวัฒน์; ปราณี นำชัยศรีค้า; วิชชุดา อานนท์กิจพานิช; ประมวล วีรุตมเสน
2555การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism)กัญญา ศุภปีติพร; วิชิต สุพรศิลป์ชัย; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์; สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
2554ผลของ curcumin และ tetrahydrocurcumin ต่อการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง; วิไล ชินธเนศ
2012Effect of double dengue serotypes infection in dengue mosquito (Aedes aegypti)Padet Siriyasatien
2013Identification of receptors for H5N1 virus on human nerve cells using protromics-based approachesPoonlarp Cheepsunthorn; Yong Poovorawan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72