Med - Research Reports : [56] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism)กัญญา ศุภปีติพร; วิชิต สุพรศิลป์ชัย; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์; สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
2554ผลของ curcumin และ tetrahydrocurcumin ต่อการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง; วิไล ชินธเนศ
2012Effect of double dengue serotypes infection in dengue mosquito (Aedes aegypti)Padet Siriyasatien
2013Identification of receptors for H5N1 virus on human nerve cells using protromics-based approachesPoonlarp Cheepsunthorn; Yong Poovorawan
2554ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สัญญา หกพุดซา
2554บทบาทของทีเซลล์ต่อการวิวัฒนาการของเอชไอวี : ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ : รายงานการวิจัยปกรัฐ หังสสูต; นวพล เตชะเกรียงไกร
2554การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดมนุษย์โดยการเหนี่ยวนำเซลล์ CD34+ โดยการใช้เลือดจากสายสะดือ : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์; รัฐจักร รังสิวิวัฒน์; ปราณี นำชัยศรีค้า; วิชชุดา อานนท์กิจพานิช; ประมวล วีรุตมเสน
2554โครงการวิจัยการศึกษารหัสพันธุกรรมในคนไทยที่มีไขมันในเลือดชนิดเอชดีแอลสูงมาก โดยวิธีถอดรหัสและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; วาณี เปล่งพาณิชย์; ปาล์ม ชาติยิ่งเจริญ; LeGoff, Wilfried
2552โครงการศึกษาความชุกและลักษณะทางโมเลกุลของไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และซี ในแรงงานต่างด้าว (พม่า กัมพูชา และลาว) ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ
2552การศึกษาภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงลึกของโรคเท้าช้าง : มุ่งสู่การป้องกันภาวะเท้าช้างและการกำจัดโรคอย่างถาวร : แผนการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร; จินตนา จิรถาวร; อนุพงค์ สุจริยากุล; อลิสา จันทร์ปี
2009Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tractSomying Tumwasorn; Versalovic, James
2552การศึกษาโปรตีน ที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อิศรางค์ นุชประยูร; มณฑน์มาศ สุนทราวัฒน์; ธัญณิชา อ่อนดี
2553การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก : รายงานการวิจัยสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
2552อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัยเอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ; นวลจันทร์ ปราบพาล
2545การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัยสมชาย จงวุฒิเวศย์; ณัฐรส จันทชุม; ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
2549การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง; ธนศิลป์ หวลมานพ; อทิตยา แก้วเสมา
2552การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน : แผนงานวิจัยอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา; มานะ ศรียุทธศักดิ์; สมพล สงวนรังศิริกุล
2550การประเมินภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อน และระดับไขมันในเลือด ในหญิงมีครรภ์ปกติและหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อทำนายผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์; ธีระ วัชรปรีชานนท์
2006Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridizationSomying Tumwasorn; Ajcharaporn Sawatpanich; Nibondh Udomsantisuk; Kamon Kawkitinarong
2518การทดลองเก็บรักษาไตของสุนัขเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนไต ภาค 2 : รายงานผลการวิจัยพิชัย บุณยะรัตเวช; พร สถิตพันธ์เวชา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 56