Med - Research Reports : [83] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การค้นหาโปรตีนชนิดใหม่ของเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรคที่จับกับ Factor H Complement Regulator เพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนสำหรับโรคเลปโตสไปโรซิส : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่องกนิษฐา ภัทรกุล; ธนาภัทร ปาลกะ; Jacquet, Alain; ธีรสิทธิ์ เตชาวิวัฒนบูลย์; นพดล แสงจันทร์
2558การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องในคนไข้ที่มีระดับไทรกลีเซอไรด์สูงมาก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; วาณี เปล่งพานิชย์; นันทกร ทองแดง
2010Biomarker discovery in systemic lupus erythematosus: genome-methylation approaches : Research reportYingyos Avihingsanon; Jongkonnee Wongpiyabovorn; Nattiya Hirankarn
2554การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด : รายงานการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ปกรัฐ หังสสูต; มณฑล เลิศวรปรีชา
2544การตรวจหา Sex chromosome aneuploidy ของอสุจิที่ได้จากท่อนำอสุจิส่วน epididymis ในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบอสุจิในน้ำอสุจินเรศร สุขเจริญ; จิรพรรณ เหงี่ยมวิจาวัฒน์
2541การกดการสร้างอสุจิด้วย Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) และ Testosterone enanthateนเรศร สุขเจริญ; เอนก อารีพรรค
2544การตรวจหาการดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ HIV โดยวิธี multiplex selective polymerase chain reactionเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม; ประพันธ์ ภานุภาค; สุณี ศิริวิชยกุล; ชุติธร เกตุลอย
2553โครงการวิจัยผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุผนังหลอดเลือดสมอง : โครงสร้างในระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอน และการหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์
2005Study of homology of mce and invA genes among different serovars of Leptospira interrogans and their in vivo expression as a step of vaccine development for leptospirosisKanitha Patarakul; Chintana Chirathaworn; Yong Poovorawan
2557การแยกศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของเซลล์เยื่อบุเพื่อหาเป้าหมายยารักษาใหม่และโมเลกุลในการตรวจคัดกรอง : รายงานการวิจัยนิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2554ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้างประสงค์ ศิริวิริยะกุล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; อัจฉรียา ชนาวิรัตน์
2555ผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง blood-brain barrier : การศึกษาในสัตว์ทดลองและในเซลล์เพาะเลี้ยง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์; ธนัญญา ทองตัน; อนันต์ ศรีเกียรติขจร
2554การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง; อทิตยา แก้วเสมา
2557การวิเคราะห์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวีโดยทีเซลล์ : การทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกัน HIV : รายงานการวิจัยปกรัฐ หังสสูต; ญาดา ตันสิริ
2010Pharmacokinetics of low-dose lopinavir/ritonavir tablet formulation in HIV-1 infected childrenThanyawee Puthanakit; Kiat Ruxrungtham; Chitsanu Pancharoen; Jintanat Ananworanich; Torsak Burunupradah; Arunee Klinklom
2011Reproductive health and HIV contraception and the prevention of HIV infection-Conception and contraception in Thai people living with HIV : Report of project resultsSurasith Chaithongwongwatthana; Jintanat Ananworanich; Nadia Kancheva Landolt; Anchalee Avihingsanon; Nittaya Phanuphak; Nipay Teeratakulpisarn
2553โครงการวิจัยการศึกษารหัสพันธุกรรมของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเมตะบอลิสมของไตรกลีเซอไรด์ในประชากรไทยที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงมาก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; ธิติ สนับบุญ; สุพรรณิการ์ เจริญ; วาณี เปล่งพานิชย์; สุชัญญา พูลสุข; ณัฐณิชา ห่วงงาม
2554การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1) : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์; สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์; ประวิตร เจนวรรธนะกุล; วาสินี วิเศษฤทธิ์
2554การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค HI (Hemagglutination Inhibiton) Test : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
2010The role of SHP-1 promoter 2 hypermethylation detection of lymph node micrometastasis in resectable nonmetastasis NSCLC as a prognostic marker of diseaseVirote Sriuranpong
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83