Med - Research Reports : [99] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99
Issue DateTitleAuthor(s)
2560โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
2005Humoral and cell-mediated immune responses of experimental gnathostomiasis : Research report (Completed)Wilai Saksirisampant
2559การตรวจหาภาวะการเปลี่ยนแปลงการควบคุมเหนือพันธุกรรมในตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกที่มีความผิดปกติระดับต่างๆ : รายงานการวิจัยอาคม ไชยวงศ์คต; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สมชัย นิรุตติศาสน์
2558การตรวจหายีนดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Blastocystis hominis : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร; วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
2559บทบาทของ MAIT cells ในการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis : รายงานการวิจัยกมล แก้วกิติณรงค์; นิพนธ์ อุดมสันติสุข
2558กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล : เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์จุไรพร สมบุญวงศ์; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
2556โครงการคัดเลือกหาอนุภาคฟาจตรวจจับที่จำเพาะต่อโมเลกุลบ่งชี้ทางชีววิทยาของรอยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใช้คลังของฟาจดิสเพลย์ : โครงการวิจัย เรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; น้ำฝน เข็มทองเจริญ; อังคาร จารุจารีต; พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี; สันติ รัตนวารินทร์
2558โครงการวิจัยพัฒนาแบบประเมิน CERAD เพื่อการวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไทยสุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย; โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์; ยุทธชัย ลิขิตเจริญ; พวงสร้อย วรกุล; สุภัทรพร เทพมงคล; ชาวิท ตันวีระสกุลชัย
2559ผลทางจลศาสตร์ของอินเตอร์เฟียรอนแลมป์ดาสามต่อซับเซลลูลาร์โปรตีนโปร์ไฟล์ในเซลล์ที่ถูกทรานสเฟคด้วยไวรัสตับอักเสบบีณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
2009An analysis and studies expression of receptor molecule on microglia cells to inhibits infection of the cells from Japanese encephalitis virus : Research report (Year 2009)Thananya Thongtan; Poonlarp Cheepsunthorn; Kiat Ruxrungtham
2010An analysis and studies expression of receptor molecule on microglia cells to inhibits infection of the cells from Japanese encephalitis virus : Research report (Year 2010)Kiat Ruxrungtham
2552การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว (Lucilia sericata) เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน : รายงานการวิจัย (ร่าง)เผด็จ สิริยะเสถียร; อุษาวดี ถาวระ; อภิวัฏ ธวัชสิน
2548การศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง Wuchereria bancrofti ในคนไทยและแรงงานอพยพ : รายงานวิจัยสุรางค์ นุชประยูร; สราวุธ สุวรรณทัพพะ; ยง ภู่วรวรรณ; อลิสา จันทร์ปี; วิวรรพรรณ สรรประเสริฐ; พรพรรณ จรัสสิงห์
2552การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรติโอมิกวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; กรรณิการ์ เกตุภู่; พลกฤษณ์ แสงวณิช
2011Establishment of gold nanoparticle technology for detection of infection in fever of unknown originAmornpun Sereemaspun, Researcher; Rojrit Rojanathanes; Kanitha Patarakul; Nuttaporn Pimpha; Duangporn Phulsuksombati; Wanla Kulwichit; Chakrawan Sangkaprom; Thanes Sinsongsuk; Malee Techapornroong
2554โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเส้นผมประวิตร อัศวานนท์; รัชต์ธร หมอนจันทร์; ถนอม บรรณประเสริฐ
2558การค้นหาโปรตีนชนิดใหม่ของเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรคที่จับกับ Factor H Complement Regulator เพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนสำหรับโรคเลปโตสไปโรซิส : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่องกนิษฐา ภัทรกุล; ธนาภัทร ปาลกะ; Jacquet, Alain; ธีรสิทธิ์ เตชาวิวัฒนบูลย์; นพดล แสงจันทร์
2558การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องในคนไข้ที่มีระดับไทรกลีเซอไรด์สูงมาก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ; วาณี เปล่งพานิชย์; นันทกร ทองแดง
2010Biomarker discovery in systemic lupus erythematosus: genome-methylation approaches : Research reportYingyos Avihingsanon; Jongkonnee Wongpiyabovorn; Nattiya Hirankarn
2554การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด : รายงานการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ปกรัฐ หังสสูต; มณฑล เลิศวรปรีชา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99