Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36122
Title: ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทย
Other Titles: Innovation development model of printing and writing paper business in Thailand
Authors: ชลธร ภู่ทอง
วิริยา พึ่งทอง
Advisors: อัจฉรา จันทร์ฉาย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
chandrachai@yahoo.com
Subjects: อุตสาหกรรมกระดาษ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
Technological innovations
Paper industry
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทยและประเมินการยอมรับตัวแบบที่พัฒนาขึ้น โดยวิธีการศึกษาจะใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่งแบ่งเป็น แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการแจกแบบสอบถามไปยังกิจการกลุ่มผู้ผลิตกระดาษ จำนวนทั้งหมด 88 ราย มีผู้ตอบกลับทั้งหมด 31 ราย การสัมภาษณ์เชิงลึกกิจการผู้ผลิตกระดาษพิมพ์และเขียนที่เป็นกรณีศึกษา และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิคือแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาทำให้สามารถแบ่งกลุ่มระดับการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ผลิตกระดาษโดยใช้ผลรวมของจำนวนการดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมมาเป็นเกณฑ์แบ่งด้วยเทคนิคการวิเคราะห์คลัสเตอร์ได้ 3 กลุ่มดังนี้คือ กลุ่มการพัฒนานวัตกรรมระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลให้กิจการมีการพัฒนานวัตกรรมในระดับสูงมาจากปัจจัยต่างๆดังนี้ ปัจจัยภายในคือมีการกำหนด พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ มีการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมของกิจการอย่างชัดเจน กิจการได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า มีการทดสอบตลาดก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจริง มีการประเมินก่อนและหลังการลงทุนด้านนวัตกรรม มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ปัจจัยภายนอกนั้นคือ การหาแหล่งข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกและได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกของกิจการ ส่วนการประเมินตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบการมีความเห็นว่าตัวแบบมีขั้นตอนการพัฒนาที่ครบถ้วน มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานได้จริง
Other Abstract: This research aims to design the innovation development model of printing and writing paper business in Thailand and evaluate the acceptability of the developed model. The research uses primary data source comes from 31 entrepreneurs who replied the questionnaires distributed to 88 paper enterprises and also the results from in-depth interview of printing and writing paper entrepreneurs whereas secondary data source comes from theories and related researches. The research indicated that the outcome of paper innovation development in Thai paper production industry can be categorized by using the number of innovative operations as the criteria clarified by the Cluster Analysis technique, into three groups: high, medium and low level. The research also revealed the degree of the factors enhancing high innovation development that internal factor were consisted of mission, vision, goal, strategy, effective planning, the intellectual property protection, customers’ demand studying, market testing before launching the products into the real market, evaluating of the innovation investment both before and after. The external factors were the data outsourcing for the innovation development and were supported by other organizations. In addition, the evaluation of innovation development model of printing and writing paper business in Thailand showed the entrepreneurs’ accept that the model is completely developed and feasible to support innovation in paper industry business.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36122
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chollathorn_Po.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.