Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36282
Title: ข้อควรพิจารณาในการออกแบบวางผังธุรกิจรีไซเคิลเอกชนในประเทศไทย
Other Titles: Design planning and consideration for recycle business in Thailand
Authors: กรองทิพย์ โสมาลา
Advisors: วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Vorasun.b@chula.ac.th
Subjects: การวางผังโรงงาน
การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมรีไซเคิล -- ไทย
Plant layout
Refuse and refuse disposal
Recycling industry -- Thailand
Issue Date: 2553
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ปัญหาขยะเป็นปัญหาควบคู่กับการพัฒนาของชุมชนและเมือง ธุรกิจรีไซเคิลเอกชนนั้นเป็นทั้ง แนวทางในการแก้ปัญหาและการสร้างงาน ดังนั้นการประกอบธุรกิจรีไซเคิลจำเป็นต้องมีวิธีการ และกระบวนการอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกายภาพที่สอดคล้องกับการใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ารีไซเคิลไปแปรรูปโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่หลากหลายและนำสินค้าเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิต การดำเนินงานของธุรกิจรีไซเคิลนั้น แบ่งการทำงานออกเป็นหลายส่วนเพื่อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบส่วนตรวจสอบสินค้า ส่วนเก็บสินค้า (โลหะ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว และอื่นๆ) โดยการจัดเป็นระบบตามการขนส่งสินค้าและเก็บสินค้าที่จัดไว้ ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ที่ประกอบธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีดังนี้ 1) ธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจ 100,000-1,000,000 บาท ปริมาณขยะที่เก็บได้ในแต่ละวัน 4-5 ตันต่อวัน 2) ธุรกิจรีไซเคิลขนาดกลางใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจ 1,000,000 -10,000,000 บาท ปริมาณขยะที่เก็บได้ในแต่ละวัน 20-50 ตันต่อวัน 3) ธุรกิจรีไซเคิลขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจมากกว่า 10,000,000 บาท ปริมาณขยะที่เก็บได้ในแต่ละวัน 200 ตันต่อวันพื้นที่อาคารและการวางผังที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน ธุรกิจขนาดเล็กมีพื้นที่เก็บของประมาณ 80-90% และมีพื้นที่ว่างภายนอกอาคารประมาณ 10% ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีพื้นที่อาคารประมาณ 25-30% พื้นที่โรงเรือนเก็บของประมาณ 60-70% พื้นที่บำบัดและบ่อน้ำดับเพลิงประมาณ 10% การออกแบบการจัดวางขยะหรือสิ่งของที่นำมารีไซเคิลนั้น ผู้ประกอบการคำนึงถึงต้นทุนและกำไรเป็นหลัก ได้แก่ วัสดุรีไซเคิล แรงงาน และระบบขนส่ง กล่าวคือ เมื่อซื้อวัสดุเข้ามาในสถานประกอบการแล้วควรจัดวางวัสดุให้เป็นสัดส่วน ควรแยกวัสดุแต่ละชนิดให้ชัดเจน ไม่นำวัสดุมาวางกองรวมกัน วัสดุที่สามารถเก็บกลางแดด ฝนหรือถูกความชื้นและไม่เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ผังอาคาร ต้องระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมดูแลสินค้า ระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
Other Abstract: Municipal solid waste from community has been unsolved problem for decades. Private recycle company is one alternative to help waste management. To set up recycle business has many steps and special techniques. It has about 8 licenses to apply. Cost, cash flow, stock, labor, and separation process are the major factors in this business. Only five materials as metal, paper, plastics, glass bottle, and other value wastes can be resale. The high value has less quantity while less value has high amount of quantity. Private recycle business can be grouped as small, medium, and large scales. Small private recycle business has 100,000-1,000,000 baht investment with 4-5 ton per day capacity. Medium size has 1,000,000-10,000,000 baht investment with 20-50 ton per day. The large size has more than 10,000,000 baht investment with 200 ton per day capacity. Small size should have 80-90% of land area for storage with 10% open space. Medium and large sizes should have 25-30% of land area for building, 60-70% for indoor storage, and the rest for waste water treatment and reserved reservoir in case of fire. Recycle business normally object to make profit. Therefore, waste input, labor, and transportation are the major consideration. Some waste can be stored in open area and some has to be indoor. The layout should concern
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: สถาปัตยกรรม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36282
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krongthip_so.pdf6.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.