Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37551
Title: การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ
Other Titles: The development of a training model based on action learning concept to enhance performance for international education consultants
Authors: จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์
Advisors: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Worarat.A@Chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Subjects: ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การเรียนรู้
สมรรถนะ
การให้คำปรึกษา
การศึกษานานาชาติ
Non-formal education
Learning
Performance
Counseling
International education
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ และ 4) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ และมีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า สมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ จำแนกได้ 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา และ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับวีซ่านักเรียน 2) สมรรถนะด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร และ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะวิชาชีพ ได้แก่ บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ และ 4) สมรรถนะด้านทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จิตบริการ และ หลักจริยธรรมในการให้บริการ 2. ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นจากการนำขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะของ Blank (Blank ,1982) และขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของ Marquardt ( Marquardt,2004) มาผสมผสานองค์ความรู้โดยสังเคราะห์ขั้นตอนทั้งสองแนวคิดผนวกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดและอธิบายคำนิยามเฉพาะของวิชาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 2) กำหนดพื้นฐานที่จำเป็นของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ก่อนการปฏิบัติงาน 3) กำหนดภาระงานในการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 4) วิเคราะห์ภาระงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติและเพิ่มเติมสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 5) กำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการในการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 6) เรียงลำดับภาระงานและเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 7) พัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 8) พัฒนาคู่มือการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ 9) นำคู่มือการเรียนรู้ไปใช้ดำเนินการฝึกอบรมฯ และ 10) สรุปประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรม 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการเพิ่มขึ้น/ ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ จิตบริการ และหลักจริยธรรมในการให้บริการ 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ได้แก่ 1) ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 2) เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ และ 4) การประเมินผลการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ขณะที่ เงื่อนไขที่มีผลต่อการนำรูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และ 2) การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
Other Abstract: This study was the research and development study, the objectives were to 1) study and identify the required competencies for international education consultants; 2) develop a training model based on action learning concept to enhance performance for international education consultants; 3) study the implementation of the training model based on action learning concept to enhance performance for international education consultants and; 4) analyze the factors and the conditions of the training model implementation based on action learning concept to enhance international education consultants’ performance. The results were as follow: 1. The results of the required competencies for international education consultants were found in four groups of competencies: 1) knowledge: educational system knowledge and student visa regulation knowledge; 2) skills: communication skills, and problem solving skills; 3) characteristic: appropriated manner for the international education consultants; and 4) attitude: service mind and professional ethic of the service. 2. The results of the training model development were based on the integrated of Blank (1982)’s concept of Competencies – Based Training Model, and Action Learning’s idea, developed by Marquardt (2004) which were synthesized to be 10 steps of the model development were: 1) identify and describe the specific definition of international education consultants career; 2) identify the essential international education consultants’ prerequisites; 3) identify and verify international education consultant’s job description; 4) analyze the international education consultant’s job description and add necessary knowledge tasks; 5) determine the terminal performance objective for international education consultant service; 6) arrange the job description and the terminal performance objective for international education recruitment service; 7) develop the competencies assessment test; 8) develop learning guide; 9) implement the learning guide and; 10) summarize the assessment of the training program implementation. 3. The results of the implementation the training model were found on the international education consultants’ behavior significant developed regarding to the competencies enhancement on communication skills, problem solving skills, appropriated manner for the international education consultants, service mind, and professional ethic of the service. 4. The result of analyze the factors and the conditions of the training model implementation based on action learning concept to enhance international education consultants’ performance found on four factors: 1) the international education consultants who were participated in the training program; 2) the content were used in the training program; 3) learning activities were applied in the training program; and 4) the evaluation method of the international education consultants’ competencies enhancement. Two conditions of the training model implementation were 1) the international education consultants’ work experiences and 2) internal and external supportive on the processing of the learning activities.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: การศึกษานอกระบบโรงเรียน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37551
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1144
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2012.1144
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chutharat_po.pdf7.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.