Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3890
Title: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ
Other Titles: Factors influencing decision on selling CFR terms : bagged rice export case
Authors: วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี
Advisors: กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
Other author: จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Kamonchanok.s@chula.ac.th
Subjects: การค้าระหว่างประเทศ
ค่าขนส่ง
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ และศึกษาข้อดี ข้อเสียของรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริมการขายเทอมซีเอฟอาร์ โดยศึกษากรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ วิธีดำเนินการวิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศชั้นนำของไทยจำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท ซึ่งมีปริมาณการส่งออกรวม 52.90% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของประเทศ เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ที่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งนำไปสู่การออกแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือทางสถิติประยุกต์ เพื่อวัดและลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่พบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้นจำนวน 11 รายมีสัดส่วนปริมาณการส่งออกรวม 57.16% ของการส่งออกข้าวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์เรียงตามลำดับมีทั้งหมด 11 ปัจจัยดังนี้คือ คือ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อปลายทางความเสี่ยงด้านเรือ เช่น ขนาดของเรือ เส้นทางเรือ ความน่าเชื่อถือของเจ้าของเรือ สภาวการณ์ท่าเรือปลายทาง ทิศทางนโยบายของบริษัทผู้ส่งออกข้าว ความสามารถบริหารจัดการเช่าเรือของผู้ขาย ระบบธนาคารปลายทาง ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเรือ ศักยภาพด้านการเงินของผู้ขายในการชำระค่าระวาง การยอมรับราคาขายสินค้าซีเอฟอาร์ ลักษณะและระบบการขายข้าว ปริมาณการขายสินค้า แนวทางการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการขายเทอมซีเอฟอาร์พบว่าคือ การจัดตั้งศูนย์จองระวางเรือในประเทศไทย การประสานและขอความร่วมมือกับตัวแทนทูตพาณิชย์ของประเทศไทยประจำประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อปลายทาง การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการขนส่งประเภทเรือเช่าโดยเน้นให้เกิดการฝึกภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง การสร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากรูปแบบการค้าเทอมซีเอฟอาร์แก่ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายการตลาดระดับโลก การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการส่งออกข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลก
Other Abstract: The objectives of this thesis were to figure out factors influencing decision-making process on selling CFR terms, to study the advantages and disadvantages incurred from selling CFR terms, to improve and develop CFR. The data collected for analysis in this research were solely based on bagged rice export cases. To achieve the goals and accurate results, researcher, first, began by arranging in-depth interviews with eight magnate Thai rice exporters, whose total export quantity rate is 52.90% of total Thai rice export. The intensive interviews provided information to spot related factors that influence decision-making process on selling CFR terms. These factors will be matched to literature review for precision. Second, explore survey, that designed and developed from statistical tools, was conducted. Explore surveys were distributed among 11 Thai rice exporters whose exports quantity summing up to 57.16% of total rice export. The exporter would compare all factorsfigured out from interview sessions-one byone. Afterwards, all answers were calculated into percentage to weight the importance of each factor as well as to demonstrate a comprehensive answers. After thorough analysis of the collected data, 11 principal factors that influenced decision-making process on selling CFR terms were found: buyers responsibilities, risks of ships, for instance size, availability, route, owners creditability, freight fluctuation and schedule control, situation at the port of destination, exporters policy, management skill of exporter on ships, banking system, ships operational skill, financial potentiality of seller for freight payment, CFR price, rice selling characteristics and selling quantity. Improvements to encourage CFR terms for this particular industry were also recommended as following: initiating the process of setting up freight center in Thailand, establishing a coordination between Thai commercial ambassadors in foreign countries and verified traders creditability, setting up chartering program particularly inpractical training at Universities, providing information of advantages that exporters would obtain from selling CFR terms, creating marketing strategy such as global networking, and encouraging Thai rice exporters to form strategies according to the global changes and challenges allowing them to gain competitive edge and niche in the market
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3890
ISBN: 9741761562
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visitwatoo.pdf6.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.