Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์
2550ผลของเอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย และกรดวาลโปรอิกที่มีต่อตัวรับชนิดยับยั้งกาบาเอและไกลซีนในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสของหนูขาวธงชัย สุขเศวต
2546การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดบาราคอลจากใบขี้เหล็ก (Cassia siamea) ที่มีต่อตัวรับชนิด ช่องไอออนที่กระตุ้นให้เปิดด้วยลิแกนด์ ในเซลล์ประสาทของหนูขาว : ตัวรับกาบาเอและตัวรับไกลซีน : รายงานผลการวิจัยธงชัย สุขเศวต