Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 341-349 of 349 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลตำรวจสิตานันท์ พูนผลทรัพย์
2526การควบคุมประสิทธิภาพของยาลดกรดโดยรวดเร็ว : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2524การควบคุมคุณภาพอย่างรวดเร็วของวิตะมินซีในยาสำเร็จรูปวิตะมิน : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2533การควบคุมคุณภาพของเพนิซิลลินอย่างรวดเร็ว : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2555การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัสรวิกานต์ ระลึกฤๅเดช; อาอีชะห์ เจะเอาะ
2549การกระจายของเอทานอลในเนื้อสมองและในเลือด ของผู้เสียชีวิตชาวไทยภัทรพร ชดช้อย
2545กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีสุจิตรา พุทธวงศ์
2543กลวิธีที่ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปิยพร สุวรรณโชติ
2549Formulation of pharmaceutical products of Garcinia mangostana Linn. extractsSuchada Chutimaworapan; Chaiyo Chaichantippayuth; Areerat Laopaksa