Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 21-30 of 30 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคปอดบวม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอรวรรณ ศิริประกายศิลป์, 2517-
2545การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูงศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517-
2555การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์สายรุ้ง สาทลาลัย; ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์; ธนากร อินทรักษ์
2545การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศรีสุมล ศรีแสงเงิน
2542การพัฒนาเกณฑ์คะแนนและรูปแบบในการดำเนินการประเมินการใช้ยาศศิธร ศิริวราศัย
2547การประเมินการใช้ยาฟิลแกรสทิมและลีโนแกรสทิม เพื่อการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชนิดาภา ทวีนุช, 2519-
2543การประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอรินส์รุ่นที่ 3 และ 4 ชนิดฉีด ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมุทรปราการวีราภรณ์ ธารณามัย, 2515-
2013POST MARKETING DRUG RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THAILAND:SITUATION ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF RISK ASSESSMENT CRITERIAPakawadee Sriphiromya
2013Medication use situation and the development of quality indicator for medication use in elderly in ThailandDaranee Chiewchantanakit
2008Computer adaptive assessment tool for monitorng the use of high cost drugs in civil servant medical beneftt schemeYupapun Munkratok