Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 31-40 of 1039 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นเข็มพระราม : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; รุทธ์ สุทธิศรี
2539สารต้านมาลาเรียจากน้ำเต้าลม : รายงานผลการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; จิระพันธ์ กรึงไกร
2554สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสารสุรพงษ์ เก็งทอง
2556สถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลภายใต้กลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมสิรินทร์ ภักดีพันธ์
2546ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สุนันท์ พงษ์สามารถ; วิมลมาศ ลิปิพันธ์; พนิดา วยัมหสุวรรณ
2555ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟปิยะณัฐ สวัสดี; เปรมสุดา โคผดุง
2550ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัยบุญยงค์ ตันติสิระ; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช; เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2546ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและผลต่อการกระตุ้นการหลั่งอินสุลินของสารสกัดจากใบหญ้าหนวดแมวในหนูขาวปกติและหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสเตรปโตโซโตซินกมลวรรณ ศรีปลั่ง, 2522-
2551ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผงบอระเพ็ดแห้งในผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการอ้วนลงพุงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชุติมา ศรียาภัย
2534ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำผึ้งนงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ; อารี ลออปักษา; สารี วิรุฬหผล