Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยามิตร ปทีปวณิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร; ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ; ชำนาญ ภัตรพานิช; ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์
2548การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรบัวบกและสิ่งสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางยา : รายงานการวิจัยชำนาญ ภัตรพานิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร
2548การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานจากสมุนไพรบัวบกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหารเอกรินทร์ สายฟ้า; รุทธ์ สุทธิศรี; ชำนาญ ภัตรพานิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร; สุรชัย อัญเชิญ; มยุรี ตันติสิระ; กาญจน์พิมล ฤทธิเดช