Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปลำดวน เศวตมาลย์; ธิติรัตน์ ปานม่วง
2529การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; สุรรางค์ อัศวมั่นคง; นรานินทร์ มารคแมน; ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ; ลำดวน เศวตมาลย์; ธิติรัตน์ ปานม่วง; จงดี ว่องพินัยรัตน์; พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
2528การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; สุรางค์ อัศวมั่นคง; ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ; ลำดวน เศวตมาลย์; ธิติรัตน์ ปานม่วง; จงดี ว่องพินัยรัตน์; นรามินทร์ มารคแมน; พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์