Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560แผนกำหนดการใช้ยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากร และการจำลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล
2556เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาวัลโปรอิกแอซิดในผู้ป่วยโรคลมชัก ณ สถาบันประสาทวิทยาวีณารัตน์ เสนาวิน
2556เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาฟีโนบาร์บิทาลในผู้ป่วยโรคลมชัก ณ สถาบันประสาทวิทยาอัญชลี อรรถอินทรีย์
2545เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้วนิดา ศิรวัฒนาสุข
2553เภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 หลังการรับประทานแบบครั้งเดียวและหลายครั้งติดต่อกันในหนูแรทบัณฑิตา พรหมจำรัส
2552เภสัชจลนศาสตร์ของยาเซฟไตรอะโซนในผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีนวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
2557เภสัชจลนศาสตร์ของฟีเนทิลไอโซไทโอไซยาเนตในเจลลี่โภชนานฤพร สุทธิสวัสดิ์
2552อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์