Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40986
Title: การประยุกต์เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ สำหรับการปรับปรุงงานขาย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อโพลิเอทิลีน
Other Titles: An application of quality function deployment technique for sales improvement : a case study of polyethylene pipe factory
Authors: อภิชาติ จำปา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisors: ชูเวช ชาญสง่าเวช
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
Advisor's Email: Chuvej.C@Chula.ac.th
Prasert.A@chula.ac.th
Subjects: Quality function deployment
Product management
Sales management
Total quality management
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการขาย
การบริหารคุณภาพโดยรวม
Issue Date: 2541
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: พัฒนาปรับปรุงระบบงานขายโดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สำหรับระบบงานขายของโรงงานตัวอย่างแห่งหนึ่ง เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ หรือเทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะระบุกระบวนการทำงาน และวิธีการควบคุมที่ช่วยปรับปรุงให้ระบบงานขายของโรงงานตัวอย่าง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เทคนิคนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ (1) การวางแผนด้านการผลิต/ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อระบบงานขายและผลิตภัณฑ์ของโรงงานตัวอย่าง จากนั้นมีการแปลงข้อมูลที่ได้ให้เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคที่ต้องการของโรงงาน ตัวอย่าง (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการแปลงข้อกำหนดทางเทคนิคให้เป็นคุณสมบัติ และส่วนประกอบที่ข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดต้องมี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์หากระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (3) การวางแผนกระบวนการ ซึ่งเป็นการแปลงคุณสมบัติและส่วนประกอบที่ได้ ให้เป็นกระบวนการและขั้นตอนการทำงานโดยผ่านการวิเคราะห์ ทุกคุณสมบัติและส่วนประกอบด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ ของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และ (4) การวางแผนควบคุมกระบวนการ ซึ่งเป็นการนำกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ได้จากช่วงที่ 3 ไปกำหนดวิธีการควบคุม วิธีการตรวจสอบและผู้รับผิดชอบการดำเนินการ หน่วยงานฝ่ายขายและการตลาดเป็นหน่วยงานสำคัญลำดับแรก ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมการขายขึ้น การติดตามดูแลลูกค้าและมีการประชุมสรุปปัญหา รวมทั้งมีการวางแผนนโยบายการดำเนินการ ทำให้สามารถทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทและคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง รับทราบถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถปรับแผนการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ผลที่ได้รับจากการประชุมมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โครงสร้างและรายละเอียดการปฏิบัติของขั้นตอนที่ได้รับการปรับปรุง ที่ประชุมรับหลักการและนำไปปฏิบัติ และผลของการวิจัยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การปรับปรุงงานขายของโรงงานตัวอย่างไม่ได้หมายถึง การปรับปรุงเฉพาะส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการขายแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งเสริมการดำเนินการที่สอดประสานกันได้อย่างคล่องตัว ได้แก่ การวางแผนการผลิต การวางแผนบำรุงรักษาเชิงทวีผล การทดสอบคุณภาพวัถตุดิบและผลิตภัณฑ์ ...
Other Abstract: Developing the sales system in a plastic pipe manufacturing company. It aims to respond to real customer requirements and to increase customer satisfaction. The technique used in this research is Quality Function Deployment (QFD) with a Four-Phase model for finding processes and control procedures to improve the sales system. "Product Planning" is the first step used to get information about the customer requirements, which are translated into technical requirements of design specification in the company's internal technical language. The second step is "Product Design" in which the technical requirements from" Product Planning" are translated into part characteristics in order to be the basis for the analysis of appropriate procedures for the "Process Planning" step. Using relation diagrams, an analytical tool of Total Quality Management (TQM), part characteristics are translated into process characteristics in the "Process Planning" step. Finally, the process characteristics are assigned specific control methods in the "Process Control Planning" step. This last step involves procedures for system improvement in terms of control, inspection, and responsibility. The sales and marketing departments are the primary units involved in the sales system. In order to check continuously the situations of the company and the competitors, the company should pay attention to the customers, hold meetings to gather all the problems, and plan the procedures to be carried out. With all these steps, moreover, the company knows the customer requirements and can quickly adjust appropriate operating procedures. The results from the meetings indicate clear operational progress and the responsible personnel for each working step and also show the structure and details of the improved procedures. From this research, it is clearly demonstrated that the development of the sales system in the plastic pipe manufacturing company needs to involve not only adjustment of sales-related departments but also that of other departments in the company. This enables the operations to be smoothly integrated. The operations involved are production planning, total preventive maintenance, testing of raw material and product quality, goods transportation, and provision of computer network system. The better operating procedures result in better product quality, decreased production cost (which makes product price as low as that of the competitors), and better and more effective working system. The assessment of this research uses the opinions of company workers who are involved in the concerned processes. The results show that respondents are satisfied with the improved processes (compared with the old ones) since the sales system has more flexibility, less work duplication, and better prevents mistakes
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมอุตสาหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40986
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apichart_Ch_front.pdf300.12 kBAdobe PDFView/Open
Apichart_Ch_ch1.pdf309.13 kBAdobe PDFView/Open
Apichart_Ch_ch2.pdf617.46 kBAdobe PDFView/Open
Apichart_Ch_ch3.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Apichart_Ch_ch4.pdf546.02 kBAdobe PDFView/Open
Apichart_Ch_ch5.pdf227.87 kBAdobe PDFView/Open
Apichart_Ch_back.pdf663.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.