Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41989
Title: รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทย
Other Titles: Marketing communications pattern and message for social media marketing communication of products and services in Thailand
Authors: มาริสา ธีรตยาคีนันท์
Advisors: ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Yubol.B@chula.ac.th
Subjects: สื่อสังคมออนไลน์
เว็บ 2.0
การตลาดอินเตอร์เน็ต
การสื่อสารทางการตลาด
การตลาดแบบไวรัส
โฆษณาแบบปากต่อปาก
Social media
Web 2.0
Internet marketing
Communication in marketing
Viral marketing
Word-of-mouth advertising
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงลักษณะเนื้อหาที่ใช้เพื่อการสื่อสารทางการตลาดในสื่อสังคมหรือ โซเชียล มีเดีย ในเฟซบุ๊ค และยูทูบ ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และถือเป็นช่องทางอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การทำการตลาดแบบไวรัล มาร์เก็ตติ้ง ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งทำการเลือกรูปภาพจำนวนทั้งสิ้น 5 รูป จาก 5 แฟนเพจ และคลิปไวรัล วิดีโอ จำนวน 5 เรื่อง และข้อความแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่กับรูปภาพและคลิปอย่างละ 100 คอมเม้นท์ ผลการศึกษาพบว่า 1) การสื่อสารไวรัล มาร์เกตติ้งในสื่อสังคมเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อจำนวนมาก และการสื่อสารแบบจำนวนมากต่อจำนวนมาก ต้องการให้เกิดการบอกต่อเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อเช่นเดียวกับการบอกต่อแบบปากต่อปาก 2) องค์ประกอบสารในไวรัล มาร์เกตติ้ง ถูกครอบด้วยองค์ประกอบในการออกแบบ การสร้างบรรยากาศ และโครงเรื่องเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับใจความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอ 3) เนื้อหาเป็นการบอกประโยชน์การใช้งานและความรู้สึกเพื่อเพิ่มคุณค่าตราสินค้า ซึ่งมักเป็นไปในด้านบวกสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม และไม่เป็นการยัดเยียดขายสินค้าจนเกินไป และเป็นการขยายความต่อยอดจากโฆษณาถึงคุณประโยชน์ของสินค้า ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณการโฆษณาได้ 4) การแบ่งปันและการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างอิสระ และมีความตรงไปตรงมา เนื่องจากเป็นพื้นที่อิสระ ปราศจากการควบคุม จึงสามารถแสดงความคิดเห็นเบื้องลึกที่อยู่ในใจได้ อย่างไรก็ตาม นักการตลาดต้องพยากรณ์อุปนิสัย และศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และกระแสสังคมในขณะนั้น เพื่อจะได้สร้างเนื้อหาที่โดนใจ และให้เกิดการบอกต่อ เป็นไวรัล มาร์เก็ตติ้งที่ประสบความสำเร็จ และเกิดทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้า แต่ก็ควรหาวิธีรับมือกับการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อด้วยเช่นกัน
Other Abstract: This study aims to analyze the messages and contents used in social media (Facebook and Youtube) which are the most popular online social media nowadays. These social media are counted as one of the strategies for viral marketing. Content analysis is used as a research methodology. Five pictures from 5 most popular fan pages are selected and 5 most popular viral clips are chosen to analyze as well as 100 comments towards those selected pictures and viral clips. Findings are as follows: 1) Viral marketing in social media is one-to-many and many-to-many communication, same as word of mouth strategy, create online word of mouth that lead to purchase decision making. 2) The elements in messages in viral marketing are controlled by theme, mood & tone and story line to align with key messages and products. 3) The messages aim to present functional & emotional benefits to enhance brand equity. The contents are positively designed to avoid hard sell and align with social norm and culture. Additionally, the messages are designed to amplify the key message from TVC which help saving the advertising budget. 4) The comments and sharing from the audiences can be described as freely outspoken and straight to the point as social media is considered as a public area and out of control from any organizations. Nevertheless, the marketers need to anticipate their targets’ behaviors and study their insights as well as trends at that moment to produce the right messages and contents in order to create successful viral marketing. At the same time, they should prepare to cope with negative comments which may occur at any time.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41989
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1221
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2012.1221
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marisa_th.pdf5.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.