Pharm - Research Reports : [109] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109
Issue DateTitleAuthor(s)
2564วิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้จัดแสดงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรคและเสริมสุขภาพปีการศึกษา 2556-2562สุพจนา สิทธิกูล
2563การพิมพ์สามมิติของยาที่ปรับขนาดยาได้ และมีการปลดปล่อยตามต้องการวฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล
2561การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการพิสูจน์ความแท้ของสมุนไพร : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง
2564การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอริยา ขันบุญ
2550การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรบัวบกเพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคลมชัก : รายงานฉบับสมบูรณ์มยุรี ตันติสิระ
2561ผลของยาดิลไทอะเซ็มและภาวะพหุสัณฐานของยีน CYP3A5 ต่อระดับความเข้มข้นของยาทาโครลิมุสในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตชาวไทยสมฤทัย วัชราวิวัฒน์; อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์; ธีรดา สุสมบูรณ์
2557ผลกระทบต่อกระบวนการดูดซึมยาทางช่องว่างระหว่างเซลล์จากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ : รายงานผลการดำเนินงานสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2557การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเมตาบอลึซึมของไขมันในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แพนครีเอติกไลเปส (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยทักษิณา ชวนอาษา
2557สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรสจากต้นสำเภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; ศุภกาญจน์ ชำนิ
2557การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ ไกลเคชันเอ็นด์โปรดักส์ ปีที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานสุรัตนา อำนวยผล
2543โครงการวิจัยนำร่องการพัฒนาการดูแลการใช้ยาต่อเนื่องตามแนวทางผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2546การนำแป้งมาทดแทนการใช้เจละตินในอุตสาหกรรมการผลิตเปลือกแคปซูลชนิดแข็ง : รายงานการวิจัยพจน์ กุลวานิช; ดุษฎี ชาญวาณิช; ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล
2014Cytotoxic constituents from Dendrobium spp. : Final reportBoonchoo Sritularak; Kittisak Likhitwitayawuid; Pithi Chanvorachote; Varisa Pongrakhananon
2539ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ : รายงานผลการวิจัยดานิศ ทวีติยานนท์; อรวรรณ นวีภาพ; ลัดดา ว่องวิเชียรกุล
2557การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมในยีน CYP2C9, CYP2C19 และ ABCB1 ร่วมกับความผันแปรที่ไม่ใช่พันธุกรรมกับขนาดยาเฟนิทอยน์ในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย : รายงานวิจัยพรพิมล กิจสนาโยธิน
2556การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการตรวจระบุเอกลักษณ์ของสมุนไพรสกุล Strychnos ที่ปนในตำรับยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง
2558อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัยสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2558สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นเข็มพระราม : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; รุทธ์ สุทธิศรี
2558การหาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งเมตาบอลึซึมของไขมัน โดยสารสำคัญที่แยกได้จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ บริเวณเกาะแสมแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานทักษิณา ชวนอาษา
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109