Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42216
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorยุวดี ศิริ-
dc.contributor.authorทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-
dc.date.accessioned2014-04-21T08:36:54Z-
dc.date.available2014-04-21T08:36:54Z-
dc.date.issued2555-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42216-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555en_US
dc.description.abstractปัจจุบันโลกของเราต้องประสบกับวิกฤตการณ์มากมาย เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น บ้านควรจะเป็นสถานที่ที่สามารถให้ความมั่นคงปลอดภัยได้ แต่ละประเทศจึงหาแนวทางการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว จึงได้คิดค้น บ้านที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย ถูกเรียกโดยทั่วไปว่า บ้านนวัตกรรม พบว่าผลพลอยได้ของบ้านรูปแบบดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพการอยู่อาศัย การประหยัดพลังงาน สุขภาพ ความสะดวกสบาย บริษัทสยามซีเมนต์กรุปจึงได้นำบ้านนวัตกรรมดังกล่าวเข้ามานำเสนอให้กับผู้สนใจ ภายใต้ชื่อบ้าน SCG HEIM จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าผู้นำเข้าได้ลดทอนรายละเอียดนวัตกรรมบางอย่างในบ้านออกไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยมากขึ้น โดยคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่จากข้อมูลทางการตลาดพบว่าผู้สนใจยังให้การตอบรับน้อยกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตุนี่ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อแบบบ้านนวัตกรรมดังกล่าว โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาทัศนคติของผู้สนใจที่มีต่อบ้าน SCG HEIM และวิเคราะห์ความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อแต่ละนวัตกรรมในบ้านดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักการพิจารณาของบริษัทสยามซีเมนต์กรุป ในการเลือกนวัตกรรมให้เข้ามาอยู่ในบ้านSCG HEIM และทัศนคติของผู้ที่สนใจบ้าน SCG HEIM ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจหรือทัศนคติของผู้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง คือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดให้เกิดการเลือกสิ่งที่จำเป็น โดยสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นได้แก่ สุขภาพซึ่งถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของ ระบบหมุนวียนอากาศภายในบ้าน ฉนวนกันความร้อน รองลงมาเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยซึ่งถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของการบริการหลังการขาย การควบคุมค่าใช้จ่าย และนวัตกรรมที่ผู้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างคิดว่าเกินความจำเป็นได้แก่ การป้องกันแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัย กระจก 2 ชั้นเพื่อกันความร้อน และกระเบื้องเซรามิคเพื่อความคงทน โดยให้เหตุผลว่ายังไม่เหมาะกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย จากผลการศึกษาทำให้เกิดข้อเสนอแนะที่ว่า บริษัทสยามซีเมนต์กรุปควรจะให้ การป้องกันแผ่นดินไหว กระจก 2 ชั้น กระเบื้องเซรามิค เป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจบ้าน และเนื่องจากผู้ที่ซื้อบ้าน SCG HEIM ส่วนใหญ่จะซื้อไปสร้างในที่ของตัวเอง ต้องหาผู้รับเหมาเอง ถ้าหากผู้บริโภคสามารถเลือกนวัตกรรมได้ ประกอบกับการสร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างภายในโรงงานทำให้สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง คุมค่าใช้จ้าย และระยะเวลาการก่อสร้างได้ ก็จะทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น การศึกษานี้ เป็นการศึกษาทัศนคติของผู้ที่สนใจบ้าน กลุ่มผู้สัมภาษณ์ยังไม่มีการเข้าอยู่แต่อย่างใด ผลการศึกษาก็พบว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับบ้าน SCG HEIM แต่ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยจึงคิดว่าควรจะมีการสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน SCG HEIM เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจบ้าน และเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการต่อไปen_US
dc.description.abstractalternativeRecently, the world has encountered a number of crises such as earthquakes, tsunamis and the effects of global warming. Therefore, a house should be a place that provides safety for its inhabitants. Every country looks for new ways to construct houses which can withstand disasters. Japan, having been greatly affected by disasters, has invented a stronger and safer house called an ‘innovative house’. Besides safety, this house also provides its residents with higher living quality, energy conservation, health and comfort. Siam Cement Group has brought this innovation to Thailand under the name of SCG HEIM for those who are interested. According to a preliminary study, it was found that the importer made some adjustments to the house to make it more appropriate for the topography of Thailand. It was hoped that the innovation would be met with enthusiasm; however, the number of those who have shown interest so far is less than expected. Therefore, the researcher seeks to study Thai people’s opinions regarding this innovative house. The objective of the research is to study and analyze the opinions of those who have shown interest in SCG HEIM houses. The researcher compared the Siam Cement Group criteria in selecting certain features of the innovation to be included in SCG HEIM and the opinions of potential buyers of SCG HEIM. The research found that the main factor influencing those who came to see the model house in deciding what features were most necessary was the expense. They considered their primary necessity to be their health and the main features involved were ventilation and insulation. Their secondary concerns were living comfort, after-sales service, ability to control the budget and innovation. What they think were unnecessary innovations were earthquake-safety, insulated double pane glass to keep heat away and durable ceramic tiles. Their reasons were that these features are not appropriate for the climate and topography of Thailand. The research proposes that Siam Cement Group should keep such features as earthquake-safety, insulated double pane glass and ceramic tiles as options. This is because those who are interested in buying SCG HEIM will build it on their own land with their own contractor and this will allow them to choose what they want, better serving the consumers’ needs. It was also found that a large number of people were interested in the house but were concerned with the expense. The researcher thinks that there should be an opinion survey of people who actually live in the house. This will be beneficial for both those who are interested in SCG HEIM and the operator of SCG HEIM.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.relation.urihttp://doi.org/10.14457/CU.the.2012.741-
dc.subjectการพัฒนาที่อยู่อาศัยen_US
dc.subjectธุรกิจอสังหาริมทรัพย์en_US
dc.subjectพฤติกรรมผู้บริโภคen_US
dc.subjectHousing developmenten_US
dc.subjectReal estate businessen_US
dc.subjectConsumer behavioren_US
dc.subjectSCG HEIMen_US
dc.titleทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMen_US
dc.title.alternativeOpinion survey on SCG HEIMen_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิตen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
dc.degree.disciplineการพัฒนาที่อยู่อาศัยen_US
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.email.advisorZooaey@hotmail.com-
dc.identifier.DOI10.14457/CU.the.2012.741-
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tipsuda_bu.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.