Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตดวงหทัย ศรีสุข
2548พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อข่มขืนของวัยรุ่นหญิงในสยามแสควร์ลดาวัลย์ รุ่งเรืองพัฒนา
2557ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเอกคณิต ขจีจิตร์
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม : ศึกษากรณีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เกรียงไกร กุญชร
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 6ดุสิต ทำดี, 2520-
2553ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมการปาหิน : การศึกษาแนวทางการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมรุจิรัชช์ญานันท์ ชัยแก้ว
2561การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรมในเขตภาคกลางสัณหกฤษณ์ บุญช่วย
2547การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519-