PSY - Senior Projects : [285] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 285
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การสำรวจอิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของ ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและการติดอินเตอร์เน็ตชุติพงศ์ อรุณกิจถาวรกุล; ธนภัทร เสรีชัยพร; วิศิษฐ์ นุชเจริญ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา และความพึงพอใจในงาน โดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เป็นตัวแปรกำกับธัญชนก เจริญพรรณ; ปารมี จันทร์สายชล; ไปรยา ชำนาญค้า
2558ต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานและความตั้งใจในการลาออกจากงานโดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่านชโลทร คำทอง; ณัฐชา เดวี; เมธินี บุญมั่น
2558เพื่อนที่เหมาะกับคุณ : การทำนายสุขภาวะของเจ้าของสุนัขด้วยความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของสุนัขในอุดมคติกับบุคลิกภาพของสุนัขที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันณัฐ พงษ์สามารถ; ศศิภัทร์ อิทธิโสภณพิศาล
2558ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการติดอินเทอร์เน็ต กับความเชื่อมั่นในความสามารถทางการเรียนของตนเอง โดยมีการผูกตัวตนเข้ากับการเรียนรู้ทางวิชาการเป็นตัวแปรกำกับไกร ลักษณะพิศิษฐกุล
2558การพัฒนาโมเดลทำนายเจตนาที่จะประหยัดพลังงานในที่ทำงานของพนักงานภายในองค์การวณิชชา วงศ์สืบชาติ; วิไลลักษณ์ จรัญรัฐชัย; อัคคเดช สิริวัฒนพรกุล
2558อิทธิพลของการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงาน ต่อความหมายของงานตามการรับรู้ โดยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายกิรณา สวัสดิไชย; นภสร ลิ่มทองนพคุณ; พีชญา จุฑากรณ์
2558การทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วยระดับความเป็นกิจวัตรของงานโดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรส่งผ่านและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การเป็นตัวแปรกำกับกิตติพงษ์ อินทราพงษ์; พิชญุตม์ จุลศักดิ์ศรี; ธนากร เรืองเดช
2558ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะลาออก : การวิเคราะห์อิทธิพลกำกับและอิทธิพลส่งผ่านจุไรลักษณ์ ตั้งสกุลนุรักษ์; ชนม์ชนก อินทร์เกลี้ยง; พิชญา ขันติพงษ์
2558การเชื่อมโยงของทรัพยากรที่เอื้อต่องานและทรัพยากรส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการบริการลูกค้า โดยมีการรับรู้บรรยากาศในการบริการเป็นตัวแปรส่งผ่านพจรินทร์ นาคสวัสดิ์; ภูวณัฏฐ์ สันดาเส็น; ศุภอรรถ คงมี
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความสอดคล้องระหว่างการรับรู้ความต้องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีสุขภาวะองค์รวมเป็นตัวแปรส่งผ่านณฐวรรณ โอศาสตร์; วาทินี แน่นชารี; อรณี ดอนอ่อนเบ้า
2558การใช้ฮิวริสติกในการคัดเลือกบุคลากร : เทคนิคแบบพิจารณาคุณสมบัติเด่นและ แบบพิจารณาจำนวนคุณสมบัติร่วมกันชยาภรณ์ รุ่งวัฒนไพบูลย์; ปณดา เหล่าธนถาวร; ศิรดา สุคนธปฏิภาค
2558บรรยากาศในครอบครัว การกำกับอารมณ์ และความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาจากครอบครัวใหญ่และครอบครัวเดี่ยวกนกกาญจน์ ศิริวรรณ; ปรียาภัสสร์ ศรีธนันดร
2558ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของปู่ย่าตายาย การสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงวัยไทยขวัญจิรา วงค์ศิริภักดิ์ดี; เพ็ญพิชชา เกตุชัยโกศล; สกาวรรณ บรรณกุลพิพัฒน์
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในนักศึกษามหาวิทยาลัยศบงกช อุดมชัยพัฒนากิจ; สมิตา โรจนาบุตร; อาย์วิชยา พิพัฒน์ชลธี
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายรักชายผู้ใหญ่ตอนต้นเพชรี ยังประภากร; รักษ์พล สุระขันธ์; ลภัสรดา จันทร์รัศมี
2558พฤติกรรมการจัดการเล่นในธรรมชาติให้กับลูกวัยอนุบาลของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครชุติกาญจน์ มานะญาณกิจ; ทัพพานันต์ ตันสกุล; เพลงไพร รัตนาจารย์
2558ผลของกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นต่อความทุ่มเทในงาน : การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยมีการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานและการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านคุณานนต์ โรจนผาติวงศ์; ศศินี อรุณอาภารัตน์; อัฏฐพล สกุลชัยวรนันท
2558อิทธิพลของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคต่อพฤติกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยมีแรงจูงใจทางอาชีพเป็นตัวแปรกำกับจิรภัทร มิ่งวัน; ชัญญาธิดา อารีสงเคราะห์กุล; หทัยภัทร ฐิติกานต์สกุล
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความเชื่อในความสามารถของตนและการฟื้นพลังมิ่งขวัญ ชอบบุญ; วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์; ณัฐวุฒิ ศรีสังข์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 285