Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44248
Title: ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
Other Titles: Virtual community in Thailand : a case study of JS100 radio’s community
Authors: สโรชา แสงสัจจา
Advisors: สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
ศยามล เจริญรัตน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Surangrut.J@Chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล
Subjects: สถานีวิทยุ จส.100
วิทยุกระจายเสียง -- แง่สังคม -- ไทย
วิทยุทางการพัฒนาชุมชน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
เว็บ 2.0
JS 100 radio station
Radio broadcasting -- Social aspects -- Thailand
Radio in community development
Online social networks
Web 2.0
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นชุมชนรูปแบบใหม่ของสถานีวิทยุ จส.100 เพื่อศึกษาบทบาทของเครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ต่อการหนุนเสริมความเป็นชุมชนของสถานีวิทยุ จส.100 และเพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในด้านสังคม โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องชุมชน ชุมชนเสมือนจริง และจิตสำนึกสาธารณะ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม การติดตามรับฟังสถานีวิทยุ จส.100 และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 เป็นชุมชนเสมือนจริง ในแง่ที่เป็นชุมชนการสื่อสาร แม้จะมิได้เป็นชุมชนออนไลน์ แต่เป็นชุมชนที่สมาชิกติดต่อกันผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีสถานีวิทยุ จส.100 เป็นสื่อกลาง สมาชิกเป็นผู้ที่มีความสนใจปัญหาการจราจรร่วมกัน มีความหลากหลาย และมิได้จำกัดอยู่กับพื้นที่เชิงกายภาพ หลังจากก่อตั้งสถานี 2 ปี การที่สมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม อาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของความสัมพันธ์แบบเสมือนจริง 2.เครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ของ จส.100 ยังไม่ได้มีส่วนส่งเสริมความเป็นชุมชนเสมือนจริงของ จส.100 เพราะเป็นเพียงการสื่อสารทางเดียวของทั้งสมาชิกที่ใช้สื่อนี้ และเจ้าหน้าที่ จส.100 เท่านั้น 3.ชุมชน จส.100 มีส่วนเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะของสมาชิก โดยการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งออกอากาศผ่านทางสถานี ขณะที่ข้อจำกัดของชุมชน คือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นองค์กรธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างสถานี
Other Abstract: The objectives of this research are to study characteristics of JS 100 radio’s community in order to observe the role of new social network which supports JS 100 radio’s community and also to study the role of JS 100 radio in social part, the conceptual frame work of community, virtual community and public consciousness. This research applies qualitative methodologies including literature research, field data collection, follow-up, listening JS 100 radio, and in-depth interview with key-informants. The results of this research can be concluded as follows : 1. JS 100 radio’s community is the virtual community in view of a communicative community.Although it is not an on-line community, but it enable members to communicate through mobile phone having JS 100 radio as a center. Members gathering from various parts are jointly interested in the traffic problem which is not strictly only in the physical area. After 2 years of JOR.SOR.SOR foundation by a group of members, this reflects unsufficient virtual relationship. 2. New social network such as facebook, twitter, has not supported JS 100 radio’s virtual community as it is only an one way communication, not a reciprocal communication for the members and JS 100 officers. 3. JS 100 enforces also the public conciousness by helping emergency cases or events reported via the radio for help. However, the limited restriction of JS 100 to reveal opinion on politics, being business organization, and the competition among communities.
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: พัฒนามนุษย์และสังคม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44248
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarocha_sa.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.