Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44400
Title: การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
Other Titles: A PROPOSED DEVELOPMENT PROGRAM FOR THAI MUSLIM STUDENTSFROM THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES STUDYING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Authors: ธีระพงศ์ บุศรากูล
Advisors: อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
Advisor's Email: Atchara.C@Chula.ac.th,atchara_cu@yahoo.com,atchara_cu@yahoo.com
dwallapa@dpu.ac.th
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และวิธีการพัฒนานิสิตนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 2) ศึกษาสภาพ ปัญหาและอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ และ 3) สร้างและทดลองโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 849 คน ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จำนวน 12 คน และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เนื้อหา แบบสอบถามเชิงสำรวจแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินผล แบบสังเกต และแบบบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จากชื่อเสียงของสถาบัน มีสาขาที่ต้องการจะศึกษา และระยะทางในการเดินทาง ในเรื่องปัญหาที่นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ประสบในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและการสรุปประเด็นสำคัญ ปัญหาในการฟังภาษาไทย และปัญหาในการเข้าใจคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนทนากับผู้อื่น และสิ่งที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาจัดบริการรองรับได้แก่ การจัดบริการห้องสำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนา (ห้องละหมาด) และห้องอาบน้ำละหมาด อย่างเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ศูนย์ที่ปรึกษาทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 2. การพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษานั้นจะต้องมีการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางด้านวิชาการ (การใช้ภาษาไทย) การพัฒนาด้านสังคมและวิถีชีวิต การพัฒนาด้านทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ และการพัฒนาด้านพหุวัฒนธรรม 3. กิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมให้มีการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม กิจกรรมการใช้ภาษาไทยทางด้านการเขียน กิจกรรมสังคมและวิถีชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ
Other Abstract: The purposes of this research were to: 1) analyze principles, concepts, development methods for Thai Muslim students from three southern border provinces studying in higher education institutions, 2) study state, problems, and obstacles of Thai Muslim students from three southern border provinces studying in higher education institutions, and 3) create and test the development program for Thai Muslim students from three southern border provinces studying in higher education institutions. There were totally 12 informants, 849 Thai Muslim students from three southern border provinces studying in higher education institutions were the sample group, and 30 students were the experiment group. The data was gathered by content analysis from, survey questionnaire form, interview form, test form, evaluation form, observation form, and recording form. The data was analyzed by content analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation. The results showed as follows. 1. Thai Muslim students from three southern border provinces decided to pursue studying in higher education institutions because of reputation of the institutions, programs, and distance. The problems that they faced were learning contents and understanding, listening to Thai language, and making understand vocabularies and sentences used in conversations. What they required the higher education institutions provided were sufficient rooms for religious ceremony (worship of the Allah's kindness), bathrooms, and consulting rooms for studying and living in the higher education institutions. 2. The development for Thai Muslim students from three southern border provinces studying in higher education institutions must be done based on the 5 aspects, covering development of academic affairs (Thai usage), development of society and lifestyle, development of attitude and learning process, development of leadership, and development of multi cultures. 3. The activities used in the development program for Thai Muslim students from three southern border provinces studying in higher education institutions must be done based on the 5 aspects, covering the activity of orientation to get ready, the activity for Thai usage in terms of writing, the activity for society and lifestyle in higher education institutions, the activity for personal development and social manners, the excising activity, the charitable activity, the activity for multi cultures, the activity for promoting citizenship, and the post training activity.
Description: วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาเอก
Degree Discipline: อุดมศึกษา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44400
Type: Thesis
Appears in Collections:Edu - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5284280827.pdf11.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.