Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45644
Title: วิถีชีวิตกับความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
Other Titles: WAYS OF LIFE AND FOOD SECURITY IN THE AREA OF NON-YAI COMMUNITY FORESTRY SIEW SUB-DISTRICT,PO-SRISUWAN DISTRICT IN SISAKET PROVINCE
Authors: วาสนา ศรีจำปา
Advisors: ศยามล เจริญรัตน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: sayamol.c@chula.ac.th
Subjects: ความมั่นคงทางอาหาร -- ไทย -- ศรีสะเกษ
บริโภคนิสัย -- ไทย -- ศรีสะเกษ
Food security -- Thailand -- Sisaket
Food habits -- Thailand -- Sisaket
Issue Date: 2557
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วิถีชีวิตกับความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบป่าชุมชนโนนใหญ่ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 2) ศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบทของการพัฒนาการของเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่จากอดีตถึงปัจจุบัน 3) ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบป่าชุมชนโนนใหญ่ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม และการจดบันทึกแหล่งที่มาของอาหารจากครัวเรือนที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาแต่ละช่วงสมัยในพื้นที่ป่าชุมชนโนนใหญ่ ทำให้วิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้สภาพป่าชุมชนโนนใหญ่ที่เสื่อมโทรมลงมีผลต่ออาหารของชาวบ้าน ทรัพยากรอาหารที่สำคัญในพื้นที่ ชาวบ้านจึงต้องพึ่งพาอาหารจากแหล่งอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ดังนั้นจึงมีอาหาร 4 แหล่ง คือ 1) แหล่งอาหารจากธรรมชาติ 2) แหล่งอาหารจากพื้นที่การเกษตร 3) แหล่งอาหารจากการแบ่งปัน 4) แหล่งอาหารจากระบบตลาด ซึ่งการเข้าถึงอาหารในแต่ละแหล่งขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร ภูมิปัญญาการเก็บหา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์อาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น สัดส่วนของการเข้าถึงแหล่งอาหารมีการเปลี่ยนแปลงการพึ่งพาระบบตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะมากขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้านเพราะต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอกหมู่บ้านมากขึ้น ความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านชุมชนโนนใหญ่อยู่ในภาวะความเสี่ยงในหลายด้าน โดยเฉพาะความเสี่ยงเรื่องการเข้าถึงอาหาร ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์อาหาร ความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาล ความเสี่ยงเรื่องช่องว่างแรงงานและการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายในภาคการเกษตร โดยสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึงภัยคุกคามที่กำลังก่อตัวขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่อย่างมากทั้งปัจจุบันและอนาคต คำสำคัญ : ความมั่นคงทางอาหาร วิถีชีวิตกับอาหาร การเข้าถึงอาหาร การมีอาหาร เสถียรภาพทางอาหาร
Other Abstract: This study aims to study the way of life and food security of villagers around Non-Yai community forest in Siew Sub-District, Po-Srisuwan District, Sisaket Province. In addition, it traces local socio-economic development context affecting food security and evaluate the risks to food security in order to create guidelines for food security and for improving community sustainability. The study used qualitative research with indepth-interview, participant and non-participant observation and daily household food recording. The study found that development programs in this area affect dynamic change in many aspects including lifestyle and consumption habits. The current degradation of Non- Yai community forest is linked to villagers’ food insecurity, and villagers shift from forest food to food from other sources. The study found that there are 4 sources, 1) forest, 2) agriculture and farm, 3) sharing among relatives and 4) buying from market. Access to each food source depends on types of food, local knowledge in collecting forest food, economic factor and food utilization. Dependency on each food source has also changed, and buying food in the market has gradually increased. This will affect community food security as villagers will be more dependent on food from outside the community. The villagers are facing risks in food access, food safety, food utilization, including risks from climate change, labor gap and increasing agricultural expenses. These risks reflect increasing threats which will affect local food security both at present and in the future.​
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Degree Name: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: พัฒนามนุษย์และสังคม
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45644
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1034
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2014.1034
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5587171920.pdf7.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.